PSE-EE EUSKADI DOKUMENTUAK http://www.socialistasvascos.com es-ES WWW.SOCIALISTASVASCOS.COM http://www.socialistasvascos.com/images/rssPSE_EE_EUSKADI_2017.png http://www.socialistasvascos.com 150 100 <![CDATA[DOKUMENTUA - Familia-elkarguneak hobetzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11054 OSOKO ZUZENKETA 1.- Familia Elkarguneen kudeaketarako eta funtzionamendurako, Eusko Legebiltzarrak premiazko helburutzat dauka adin txikikoaren interes gorenaren printzipioa erabat errespetatzea. 2.- Eusko Legebiltzarrak adierazten du inplikatutako erakunde guztiek ikuskatu behar dutela goitik behera betetzen direla Europako Kontseiluaren Hitzarmenean -emakumeekiko indarkeriaren eta etxeko indarkeriaren aurkako prebentzioari eta borrokari buruzkoan- jasotako neurriak. 3.- Eusko Legebiltzarrak uste du etxeko eremuan indarkeria-egoerak ematen diren kasuetan, funtsezkoa dela adin txikokoaren testigantza, modu objektiboan lortutakoa, eta ez estigmatizatzeko premisa jarraituz. 4.- Eusko Legebiltzarrak Lan eta Justizia Sailari eskatzen dio jarrai dezala aztertzen Elkarguneen funtzionamendua, beharrezko aspektuak hobetzen saiatze aldera. 5.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio bermatu ditzala beharrezko baliabide teknikoak eta aurrekontuetakoak, ahalbidetuko dutenak etengabeko formakuntza eta kalitatezkoa bultzatzen jarraitzea, epaileak bidalitako familia elkarguneetan beren zerbitzuak ematen dituzten pertsonentzat, bereziki, genero ikuspegian eta emakumeen aurkako indarkerian. 6.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eta Botere Judizialari eskatzen die beharrezko neurriak har ditzaten Familia Elkarguneetan judizialki adostutako neurriak betetzeko komunikazioa eta azkartasuna hobetze aldera. Thu, 27 Jun 2019 10:37:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Unibertsitatera sartzeko ebaluazioaren doakotasunari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11058 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio eutsi diezaiola daukan politikari, EAEko ikasle guztientzat unibertsitateko hezkuntza-zerbitzuak emateagatiko prezio publikoen ordainketaren zati bat edo osoa salbuestekoa edo bekak eta laguntzak ematekoa. Thu, 27 Jun 2019 11:25:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - "Osakidetzako LEPei buruzko auzia" deritzonean Justiziari languntzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11057 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak berretsi egiten du Osakidetzako 2016-2017 EPEan parte hartutako pertsona guztien errugabetasun presuntziorako eskubidea eta horrekiko errespetua. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jauriaritzari eskatzen dio: • Kolaboratzen jarrai dezala eskumena duten organo ¡udisdikzionalekŕn, erraztuz eta beren esku ¡arriz, forman eta garaian, eskatzen zaion behar beste informazio. Han guztŕa, 2016-2017 EPEaren inguruan egiten ari den ikerketaren esparruan, horren helburua baita gertatutakoa ahalik eta gardentasun handienaz argŕtzea. Legebiltzar-talde guztiek 2018ko ekainaren 2l ean onartutako Mozioa betez, ekin diezaiola ERE hau ahalik eta azkarren eta berme guztŕez amaitzen. Osasun sailburuak 2019ko ekainaren 18ko agerraldian ŕragarri gisa, ahal bezain pronto, Osasun Sailean proposamen bat aurkez dezala, zeinak neurri berrien proposamen bat jasoko baituen, Osakidetzako hurrengo langileen hautaketa prozesueetan aplikatzeko. Thu, 27 Jun 2019 11:22:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Sobre la programación de campañas a favor de la Prevención de Riesgos Laborales y Salud en el Trabajo promovida por el organismo autónomo OSALAN.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11055 A lo largo de toda la legislatura el Departamento de Trabajo y Justicia y, más concretamente, el organismo autónomo OSALAN ha promovido campañas de sensibilización a toda la ciudadanía sobre la importancia de la Prevención de Riesgos Laborales. Esta semana ustedes, han ofrecido datos sobre siniestralidad laboral y, en línea con el interés por desechar la idea de que los  accidentes de trabajo son inherentes con él han anunciado una nueva campaña para concienciar a la población trabajadora, a los empresarios y al conjunto de la sociedad de que se pueden evitar. Reconocemos su apuesta por la transparencia a la hora de comunicar a la sociedad los datos sobre siniestralidad, en la medida en que pueden ser una herramienta para la concienciación sobre el asunto.  A este grupo parlamentario  le parece muy importante mantener las campañas de sensibilización, por ello le pedimos que responda a la siguiente PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO:  ¿Con qué medios va a contar OSALAN para el desarrollo de la próxima campaña en favor de la Prevención de Riesgos Laborales y Salud en el trabajo? Thu, 27 Jun 2019 10:40:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - AL PROYECTO DE LEY DE COOPERATIVAS DE EUSKADI ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11056 Ver fichero adjunto en formato PDF Thu, 27 Jun 2019 10:43:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Relativa a la reposición de la flexibilidad horaria para el personal del servicio Zuzenean.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11015 ENMIENDA DE TOTALIDAD El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a retomar e impulsar la negociación del acuerdo sobre el horario especial del servicio Zuzenean, de 10 de noviembre de 2008, en una próxima Mesa Sectorial de Negociación. Thu, 20 Jun 2019 11:42:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan administrazioko zereginetarako irakaslea gehitzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11014 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza Sailari eskatzen dio 2018ko maiatzaren 14an Irakasle funtzionarioen mahai sektorialean hartutako akordioa bete dezala. Akordio horretan proposatzen da ardura administratiboen lanpostuak sortzea eta lanpostu zerrendan jasotzea. Thu, 20 Jun 2019 11:37:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Durangoko etenik gabeko arretagunearen zerbitzua hobetzeko erizainak areagotzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11005 OSOKO ZUZENKETA “Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio beharrezko neurriak har ditzala erizaintzako langileak egokitzeko Durangoko arreta jarraituko puntuko lanaldi bakoitzean, kontuan harturik efizientzia-, ekitate- eta kalitate-irizpideak”. Thu, 20 Jun 2019 10:45:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Sobre la puesta en marcha de un proceso de valoración del personal al servicio de la Administración de Justicia.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11053 ENMIENDA DE TOTALIDAD El Parlamento Vasco muestra el máximo respeto a todas las resoluciones emanadas del Poder Judicial y por ello insta al Gobierno Vasco a dar cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo en cuanto a la valoración de las condiciones particulares de los puestos de trabajo de la Administración de Justicia. Thu, 27 Jun 2019 10:34:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Al articulado y a la exposición de motivos, a la Proposición de Ley para la modificación de la Ley 7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad Comercial, en materia de implantación y ampliación de grandes establecimientos comerciales. (11\09\02\02\00027)]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11052 Ver fichero adjunto en formato PDF. Thu, 27 Jun 2019 10:31:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - 14/2012 Legea, ekainaren 28koa, transexualak genero-indentitateagatik ez baztertzeari eta beren eskubideak aitortzeari buruzkoa aldatzeko]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10990 Behean sinatzen Buten legebiltzar-taldeek honako lege-proposamena aurkezten dute, aldatu egiten Buena ekainaren 28ko 14/2012 Legea, transexualak generoidentitateagatik ez baztertzeari eta halen eskubideak aitortzeari buruzkoa, irakurketa bakarreko prozeduraren bidez tramitatzeko, Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduko 163.artikuluaz baliatuz. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Ekainaren 28ko 14/2012 Legeak, transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta halen eskubideak aitortzeari buruzkoak, helburu zuen pertsona transexualen baldintza edo egoera personal edo sozialengatik legean egon zitezkeen diskriminazio guztiak gainditzeari ekarpena egin eta horretan aurrera egitea, Konstituzioko diskriminaziorik ezaren, pertsonalitatearen garapen librearen eta pertsonen, familien eta taldeen babes sozial, ekonomiko eta juridikoaren printzipioak garatuz, eta egokituz aplikatu daitezkeen arauak bizi dugun momento historikoaren errealitate sozialera aldeko tematika sartzea agenda politiketan, adituek eta nazioarteko  erakundeek emandako dokumentu, gomendio eta adierazpenetan. Aurreko horretatik abiatuta, komeni da transexualak gen ero-identitateagatik ez baztertzeari eta halen eskubideak aitortzeari buruzko ekainaren 28ko 14/2012 Legeko 3.artikulua aldatzea, horrela, bi latuz transexualitatea despatologízatzea.Hall dela eta, kontuan izanik Euskadin asko izan direla egindako aurrerapausuak, bai zerbitzu-karteran, bai transexualitateegoeran dauden pertsonen arreta integralerako pidan, artikuluarenaldaketari ekiten zafa pertsona transexualek baliatu ahal izateko Lege honetan ezarrítakoaz, aurretiazko diagnostiko edo txosten psikiatriko, psikologiko edo tratamendu mediku baten premiarik izan gabe dia. ARTIKULU BAKARRA.- Aldatu egiten da ekainaren 28ko 14/2012 transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta halen eskubideak aitortzeari buruzko legeko 3.rtikulua.Ekainaren 28ko 14/2012 transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta halen eskubideak aitortzeari buruzko legea ardatu egíten do ondoren azaltzen den bezalaxe: Bakarra, 3.artikulua ¡arrojan idatzi bezala geratzen da: 3.Artikulua: Pertsona transexualak. Transexualitate-nozioak erreferena egíten dio egoera batí zeinean pertsona batí jaiotzean jarri zilzaion sexua ez baitatorren bat sentitzen Buen eta berea dela badakien sexuarekín. Transexualitatea, beraz, rr2odu bakarrean jakin daiteke: libreki adierazten Buen perisona enfzunda, Eta, sexuidentitatea bezalaxe, ezin da diagnostikatu. Ez da gaixotasuna, ez desoreka, ez anomalía bat Biza aniztasunaren parte baizik. Ondorioz, lege honen ondorioetarako, pertsona transexualaren kontsideraZ loa arautuko du identitate sexualaren autodeterminazio librerako eskubideak Eskubide hori ezingo da mugatua, murriztua, zaildua edo ezeztatua izan, beti arauak jarriz eta aplikatuz ariketa libre eta oso honren alde. Pertsona transexualek baliatu chal izongo dira lege ¿anotan ezarritakoaz, diagnostiko edo frosten psikiatrikorik, psikologikorik edo tratamendu medikorik gabe. BIGARREN AZKEN XEDAPENA.- Lege hau indarrean sartuko da Euskal Herriko Aidizkarian argitaratu eta hurrengo egunean. Mon, 24 Jun 2019 11:30:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Lanbide Heziketako ikastetxeek mikro-enpresei eta enpresa txikiei berrikuntza aplikatuari dagokienez ematen dieten babesari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10986 Behean sinatzen dugun legebiltzar taldeok, Legebiltzarrean indarrean dagoen erregelamenduaz baliatuz, eta Lanbide Heziketako ikastetxeek mikro-enpresei eta enpresa txikiei berrikuntza aplikatuari dagokienez ematen dieten babesari buruz duten iritzia eman dezaten, honako pertsona hauen agerraldia eskatzen du:  HETELeko presidente den Julen Elgeta jauna eta Goierri Eskolako Santi Iruretagoiena jauna. Mon, 17 Jun 2019 12:47:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Elkarte askatasunari eta enpleguaren babesari buruz, krisi negoziatzeko kolektiboan lan egiten duten enpresen zentroak Euskadin]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10975 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak enpleguaren defentsaren alde egiten du krisian dauden enpresen prozesuetan, hala nola ordezkaritza duten erakunde sindikal guztien partehartzearen alde prozesu horien negoziaketetan, eragindako enpresek lantokiak dituztenean baita beste erkidego autonomo batzuetan ere.  2.- Eusko Legebiltzarrak Langileen Estatututu berri bat egitea eskatzen du, berreskuratuko duena lan administrazioaren funtzioa enplegua erregulatzeko espedienteen prozeduretan, izan aldi baterakoak zein behin betikoak. Mon, 17 Jun 2019 11:32:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Referente a la regularización de los centros de telecomunicaciones gestionada por Itelazpi SA ubicados en los montes de utilidad pública.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10969 ENMIENDA DE TOTALIDAD “El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que siga impulsando, en el ámbito de sus competencias, la regularización del uso de los centros de telecomunicaciones gestionados por Itelazpi, S.A., ubicados en los montes de utilidad pública, en el sentido del acuerdo del Pleno del Parlamento Vasco de 22 de junio de 2017”. Fri, 14 Jun 2019 12:07:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Euskadiko osasun publikoak osasun-teknologian inbertitzeko jasotzen dituen dohaintzei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11048 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak aitortu eta eskertu egiten du minbiziaren aurka kolaboratzea erabakitzen duten pertsona eta eragile guztien konpromisoa eta ahalegina. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eskatzen dio ezen, Euskadin indarrean dauden Osasun Planean eta Plan Onkologikoan jasotakoa betez, jarrai dezala hartutako konpromisoak eta ezarritako lan-ildoak garatzen, Euskadiko Autonomia Erkidegoan arreta onkologiko onena emate aldera. Wed, 26 Jun 2019 12:27:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Udalen eta foru-aldundien gobernagarritasunerako PSE-EEren eta EAJ-PNVren arteko aurreakordioaren oinarriak]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10953 Maiatzaren 26ko hauteskundeek testuinguru anitz eta zatitua eragin dute udal eta foru-aldundietan, eta, horren ondorioz, herritarren beharrei benetan erantzunak eman eta herrialde gisa ditugun erronka handiei heldu nahi dizkieten alderdiek erantzukizun-ariketa egin behar dute, erronka horiei ezingo diegulako heldu gobernu sendorik eta proiektu zehatzik gabe. Azken lau urteetan euskal erakundeek izan duten egonkortasuna balio handia da, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak (EAJ-PNV) eta Euskadiko Alderdi Sozialista-Euskadiko Ezkerrak (PSE-EE) hura gorde eta handitu nahi dute. Alderdi biok irakurketa positiboa egin diogu duela lau urte, toki- eta foru-erakundeetan gehiengo egonkorrak osatzeko, izenpetutako akordioari, 2016ko «Enplegu gehiago eta hobea, gizarte-oreka handiagoa, elkarbizitza gehiago eta autogobernu hobea eta handiagoa dituen Euskadi eraikitzeko oinarriak» agiriarekin jarraipena izan eta gaur egungo koaliziozko Eusko Jaurlaritza osatzeko aukera eman zuenari. Gure helburua, orain, foru-aldundien arteko elkar-ulertzea mantentzea da, bai eta hura udal gehiagora eramatea ere. Horretarako, jarraibide argiak ezarri behar dira, erakundeen ekintza politikoa hauteskunde-kanpainan zehar hartutako konpromisoetara bideratzeko. Oinarri horien bitartez, EAJ-PNVk eta PSE-EEk bere gain hartzen dute gobernatzen dituzten erakundeetatik honako alderdi hauek bultzatzeko konpromisoa: ekoizpen-ekonomiaren hazkuntza, kalitatezko enplegua sortzea, zerbitzu publikoak babestea, desberdintasunen aurkako borroka eta, nork bere esparrutik, biztanleen zaharkitzeari eta munduko beste erronka batzuei aurre egiteko aukera ematen duten politiketan sakontzea, 4.0 industria aurrera eramatea, klima-aldaketari kontra egitea, industria-prozesuak digitalizatzea lan-eskubideei kalterik eragin gabe, migrazioaren gaiari edo emakumeen eta gizonen arteko beharrezko berdintasunari heltzea –maila denetan–. Helburu horiek toki- eta foru-erakundeetan gehiengo egonkorrak osatuz baino ezin direla bete ulertuz, EAJ-PNVk eta PSE-EEk hauxe erabaki dute: Batzar Nagusiak Alderdi biek ordezkaritza izango dute hiru Batzar Nagusietako Mahaian (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa), eta elkarri lagunduko diote. Foru Aldundiak PSE-EEk bere gain hartzen du EAJ-PNVk proposatutako hautagaiari bozkatzeko konpromisoa, lurralde bakoitzerako diputatu nagusiarekin lotuta. EAJ-PNVren eta PSE-EEren arteko koalizio-gobernuak adostutako dira, eta lurralde-eremu bakoitzean negoziatuko dira programen oinarriak, gobernu-ekintzarekin, alderdi bakoitzak gobernu-kontseilu bakoitzean izango dituen foru-diputatuen kopuruarekin zein aldundien egitura politiko eta teknikoa garatzen dituzten alderdi guztiekin lotuta, aldundien gobernamendu onerako. Udalak PSE-EEren edo EAJ-PNVren zerrenda bozkatuena denean, beste alderdiaren zinegotziek ahalbidetuko dute alderdi horretako hautagaia alkate hautatzea. Zerrenda bozkatuena beste alderdi edo koalizio bati badagokio, EAJ-PNVk eta PSE-EEk bi alderdien artean zerrenda bozkatuenaren hautagaiari bozkatuko diote, hori beharrezkoa denean. Oro har, EAJ-PNVk eta PSE-EEk beren gain hartzen dute akordio honek eragindako toki- eta foru-erakundeen egonkortasuna bermatzeko konpromisoa, bai eta legealdi osoan zentzura-moziorik edo gaitzespen-proposamenik ez aurkezteko eta urteko Aurrekontuak negoziatzeko ere, horiek onartze aldera. Akordioaren jarraipen-batzordea Akordio honen jarraipen-batzorde bat sortuko da, non alderdi biek, EAJ-PNVk eta PSE-EEk, bi ordezkari izendatuko dituzten. Alderdi biek beharrezkotzat jotzen dutenean, Batzorde horretara gehituko dira instituzioetako ordezkariak. Alderdi biek adostuko dute batzordeari noiz dei egin, beharrezkotzat jo bezain beste aldiz. Bilbon, 2019ko ekainaren 11n Mon, 24 Jun 2019 08:03:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - AMBAZONIA-ren GAINEKO LEGEKO PROPOSAMEN ERRETIRA]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11047 Behean sinatzen duten legebiltzar-taldeek MAHAIARI jakinarazten diote erretiratu egiten dutela Legez Besteko Proposamena (11/11/02/01/00600 espedientea), 2019ko maiatzaren 17an 2749 zenbakiaz erregistratutakoa, Ambazoniako giza eskubideen urraketa indiskriminatuko egoera larriari buruzkoa. Wed, 26 Jun 2019 12:23:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - En relación al control de la cláusula abusiva de posiciones deudoras en préstamos hipotecarios.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11046 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo viene  realizando  campañas de inspección de contratos hipotecarios de las entidades financieras con mayor implantación en la CAPV. Estas campañas viene motivadas por una circunstancia y es que, en muchos de los préstamos, que formalizan las entidades bancarias suele incluirse una cláusula titulada según el banco: comisión por cuotas impagadas, comisión por vencimientos impagados o comisión por posición deudora.  Con motivo de estas  campañas  todas las entidades financieras a las que se les requirió contratos de préstamos hipotecarios habían incluido está cláusula entre las condiciones de sus contratos, siendo la mayoría de entidades financieras sancionadas por ese motivo. Por otro lado, el criterio mayoritario de los Tribunales actualmente  es declarar la nulidad de las comisiones por reclamación de posiciones deudoras que cobran  los bancos a sus clientes. Por  ello, queremos tener información del Instituto Vasco de Consumo sobre qué  actuaciones de control de este tipo de cláusulas y sobre qué sanciones se han impuesto en el caso de que se hayan determinado infracciones a este respecto. ¿Qué acciones de control ha desarrollado el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo para el control de la cláusula abusiva de posiciones deudoras en préstamos hipotecarios? Wed, 26 Jun 2019 12:14:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Aire kalitatearen indizearekin]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10918 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio hilabeteko epean ezar ditzala airearen kalitate-adierazleak, europar kalitate-adierazlearen arabera, eta herritarrei helarazi hedatu diezazkiela, ezagutza eta ulermena erraztuz. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio hiru hileko epean ahalbidetu diezaiela euskal udalerriei metodologia bat, bultzatuko duena planak eta programak egitea atmosfera zaintzeko eta kutsadura atmosferikoaren ondorio negatiboak gutxitzeko, indarrean dauden arauetan ezarritakoaren arabera.  Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lideratu dezala administrazioarteko lankidetza airearen kalitatea hobetzeko, eta babes ditzala udal eskumeneko planak eta programak euskal herri eta hirietan, bereziki araututako kutsatzaileen mailek gainditze-egoera puntualak izan ditzaketenetan. Fri, 07 Jun 2019 01:11:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Euskadiko Gorroto-Gertakariei buruzko 2018ko Txostena aurkezteko.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10916 Behean sinatzen dugun legebiltzar taldeok, Legebiltzarrean indarrean dagoen erregelamenduaz baliatuz, UPV/EHUko Giza Eskubideen eta Botere Publikoen UNESCO Katedraren Ikertzaile Nagusi eta Zuzendari den Jon Mirena Landa Gorostizaren agerraldia eskatu nahi dugu, Segurtasun eta Gobernantza Publikoaren Batzordearen aurrean, Euskadiko Gorroto-Gertakariei buruzko 2018ko Txostena aurkezteko. Fri, 07 Jun 2019 01:04:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Sobre las oportunidades que cierra la situación política del Estado español a la CAPV ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10909 ENMIENDA DE TOTALIDAD El Parlamento Vasco se ratifica en la necesidad de culminar el desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika, a través del diálogo, acuerdo y negociación dentro de la Comisión Mixta de Transferencias, incluidas la Gestión de Prisiones y la Gestión del régimen económico de la Seguridad Social de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento vigente.  El Parlamento Vasco rechaza aquellos posicionamientos políticos que  impidan el desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika, puesto que dicho desarrollo es necesario para defender y mejorar nuestro autogobierno así como consolidar  múltiples derechos sociales en materia de vivienda, empleo, educación..  El Parlamento Vasco insta al Gobierno del Estado a que pacte con los agentes implicados y las Comunidades Autónomas las reformas estructurales sobre educación, reforma laboral y libertad de expresión. Fri, 07 Jun 2019 12:28:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - ADIERAZPEN INSTITUZIONALA AMBAZONIA GATAZKA]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11045 Giza eskubideen urraketak eta populazio anglofonoen —gehienak Herrialdearen hego-mendebaldean daude eta bereziki Kamerun ingeleseko protektoratua izandakoan- aurkako indarkeria basati eta indiskriminatuak eraginda, 2016ko urritik Estatu krisia pairatzen du Kamerunek. Azkeneko krisia, 2017ko urritik gogortutakoa (Paul Biya Gobernuko Presidenteak indarkeriaz erreprimitu zituen gizarte zibileko erákundeek deitutako manifestazio herrikoiak, eskualdeakpairatzen duen diskriminazioaren kontrakoak), gatazka iuzatu baten gogortzearen kontestuan ematen da. Gatazka horrek aurrez aurre jarri ditu Gobernua eta Ambazoniako eskualde  anglófono marginalizatua. Jaundeko Gobernu exekutiboak, -populazio anglofonoaren protestak menperatu nahian, segurtasun eta defentsa indarrak aktibatu ditu modu basatian populazio zibilaren aurka egiteko, biktima errugabe asko utzi dituen lur erreko polítika jarraituz. Bestalde, eskualde horretako talde bortitzek, protestak baliatuz, krimen larriak egin dituzte ehundaka biktima utziz: herritarrak,funtzionariak eta poliziak. Era berean, "Centro para los Derechos Humanos y la Democracia en Áfricd#039 Gobernuz Kanpoko izen handiko erakundeak, 2019ko martxora arte, erretako 176 herri zenbatu ditu, ehundaka hildako utziaz, eta beste milaka eskualdeko basoetara desplazatuta, hala nota ihes egindako populazioak, Nigerian errefuxiatutakoak, premiazko laguntza humanitarioa behar dutenak. Giza Eskubideen ¡azarpen indiskriminatuko egoera larri horren aurrean, Eusko Legebiltzarrak: 1) Salatu eta gaitzetsi egiten du eskubide funtsezkoenen etengabeko urraketa hori, indarkeria krudela eta desproportzionatua erabiliz populazio zibil defentsa gabekóaren aurka, krisi humanitario larria eragin duena, boina baita ere pasatako ikásle eta irakasleen bahitzeak edo funtzionari eta polizien erahilketak. 2) Masakre horien biktimei eta senideei aitortza, elkartasuna eta babesa adierazten dizkie, tragedia humanitario horren ondorioz pairatzen diharduten. sufrimendu gogorra arintze aldera. 3) Beharrezko deritzo aldeen c rteko elkarrizketa eta negoziazioa abiatzea, nazioarteak babestuta, helburua izanik bake justu eta iraunkorra lortzea, zuzenbidearekin eta nazioarteko printzipioekin bat etorriko dena, hala nota giza eskubideak errespetatzea. 4) Hori dela eta, elkarrizketa horri ekiteko, Ambazoniako tolde armatuei eta Kamerurigo Gobernuari su etena erregutzen die, eta berehala utz ditzatela liskarrak.  5) Jaundeko Gobernuak eta oposizioko liderretako batzuek egindako elkarrizketarako borondatezko azken adierazpenen aurrean, bi aldeak animatzen ditu bide horri ¡arraidiezaioten. 6) Euskal erakundeei, espainiarrei, europarrei, Afrikar Batasunari eta Nazio Batuen Erakundeari dei egiten die, giza eskubideen urraketa horietaz jabetu daitezen, krisi humanitarioen ondorioei ausardiaz aurre egin diezaieten, eta inplikatu daitezen eskualde honek pairatzen duen odolustea geldiaraziko duen konponbide negoziatu, bideragarri eta etengabean inplikatu daitezen. Wed, 26 Jun 2019 12:09:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Euskadiko Eskola Kontseilua baliabide gehiagoz hornitzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11037 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza Sailari eskatzen dio:  1.- Baliabide nahikoak eta egokiak jartzen jarrai diezaiola Euskadiko Eskola Kontseiluari, Sailari atxikitako kontsulta-, partehartze- eta aholkularitza-organo kolegiatu gisa. Helburua da bere funtzioak modu egokian betetzea.  2.- Egokitu dezala Euskadiko Eskola Kontseiluaren egitura, osaera eta funtzioak Euskal Hezkuntza Lege berriaren esparruan. Helburua da garai berrietara egokitzea eta horiei erantzutea ahalbidetuko duten baldintzak ezartzea. Mon, 24 Jun 2019 12:53:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Larrea ikastetxetik Barakaldora irekitako gizarte-heziketako esku-hartze inklusiborako proiektu pilotu aitzindaria ezartzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11044 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza Sailari eskatzen dio:  Jarrai dezala errefortzu- eta konpentsazio-neurriak hartzen konplexutasun handieneko Ikastetxe Publikoetan. Helburua da erantzun egokia sustatzea aniztasunaren eta ikastetxeKO ikasleen premia espezifikoen aurrean. Larrea HLHIren kasu zehatzean, jarrai dezala Hamaika Esku aniztasunaren arretarako Programak garatzen. Helburua da ikasleen konpetentzien garapen-maila hobetzen laguntzea, hala nola aztertzea ikastetxeko irakasle premia indartzea, bere kasuan, Hezkuntza Premien Adierazlea aplikatzearen arabera. Landu ditzala Barakaldoko Udalarekin batera dauden aukera anitzak (Magnet gizarte- eta hezkuntza-proiektua, besteak beste), udalerriko ikastetxeei ematen zaien erantzuna hobetzeko, inplikatutako erakundeen erantzunkidetasunetik. Wed, 26 Jun 2019 11:47:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Sobre la creación de una oficina de atención para las personas desaparecidas.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11043 ENMIENDA DE TOTALIDAD El Parlamento Vasco manifiesta su apoyo y solidaridad a las familias de personas desaparecidas así como reconoce la necesidad de abordar la problemática de las mismas y los efectos que dicha desaparición acarrea para sus familias y entorno.  El Parlamento Vasco insta a las Cortes Generales a que den cumplimiento al mandato recibido de redactar y aprobar el Estatuto de la Persona Desaparecida, consignando en dicho Estatuto la situación jurídica en la que se encuentran las personas desaparecidas, y los derechos que les asisten a las mismas, y a sus familiares, promoviendo las reformas normativas pertinentes para el aseguramiento y garantía de los derechos contenidos en ese Estatuto.  El Parlamento Vasco insta al Departamento de Trabajo y Justicia a que, en el ejercicio de sus competencias, ofrezca los medios específicos necesarios para atender a las familias de personas desaparecidas. El Parlamento Vasco insta al Departamento de Seguridad a impulsar, en coordinación con el Centro Nacional de Desaparecidos y con cuantos organismos internacionales proceda, las actuaciones de búsqueda e identificación de personas desparecidas, así como proseguir la labor de investigación de los casos en los que la persona desaparecida pudiera ser víctima de la presunta comisión de un delito. El Parlamento Vasco insta al Parlamento Europeo a la elaboración de un protocolo de actuación único para todo el espacio Schengen que garantice una actuación urgente, eficaz y coordinada de las autoridades policiales y judiciales ante la denuncia de desapariciones en ese espacio. Wed, 26 Jun 2019 11:35:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Acex programa irakurketa-planarekin uztartuz hezkuntza-proiektuetan indartzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11038 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari eskatzen dio:  Jarrai dezala Irakurgunea tresna sustatzen. Helburua da irakurmen konpetentziaren garapena bultzatzea eta ikasleen irakurzaletasuna sustatzea, gizartearen premia eta eskari berrietara egokituz. Jarrai dezala apustu egiten ikastetxeen hizkuntza proiektuan kokatutako plan horiek inplikatu dezaten hezkuntza komunitate osoa eta, bereziki irakasleak. Izan ere, funtsezko parte dira irakurmenaren ulermenerako jarduerak errazteko ikasgeletako programazioetan. Jarrai dezala Berritzeguneetatik ikastetxeei eta hezkuntza komunitateari aholkularitza eta formakuntza ematen, beren ingurabar eta premietara egokitutako irakurketa planak diseinatu eta ezar ditzaten. Jarrai dezala eremu horretan praktika onak elkar trukatzea laguntzen “Partekatuz ikasi” proiektuen bidez. Mon, 24 Jun 2019 01:00:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Osasun-profesionalen prestakuntza egoi-liarra arautzeko eskuduntzak eskuratzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11036 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eskatzen dio osasunaren profesionalen formakuntza egoiliarrari dagokionez jarrai dezala eskaintzen plaza kopuru egokia, Euskadiko Autonomia Erkidegoan egon daitezken premiei erantzute aldera. Mon, 24 Jun 2019 12:51:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Osakidetzako ospitaleetan EHUko irakasle laguntzaileen jarduera hobetu eta eguneratzeko estatutu bat egiteari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11033 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari azter dezala bi erakundeen arteko hitzarmenaren egoera eta behar den neurriak har ditzala egungo egoerara hobetzeko existitzen beharrei modu egokienean erantzuteko. Mon, 24 Jun 2019 12:45:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Ordezkapenen araudia bete, ikasle eta ikastetxeen beharretara egokitu eta formula berriak aztertzeko mahaia abian jartzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11032 OSOSKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza Sailari eskatzen dio jarrai dezala gizarte eragileekin partekatzen, horretarako ezarritako foro anitzetan, irakasleen ordezkapenetarako irizpideak eta jarraipena.  Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza Sailari eskatzen dio komunikazio bide bat manten dezala ikastetxeetako zuzendaritzekin, horiek ere informatuta egon daitezen irakasleen ordezkaritza-prozeduren eta –irizpideen inguruan. Mon, 24 Jun 2019 12:43:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Kontratazio eta erosketa publiko arduratsua sustatzeko plan ordenatu bat martxan jartzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11031 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala kontratazio publikoa erabiltzen politika publiko sektorial edo berezien zerbitzurako beste tresna bat bezala. Mon, 24 Jun 2019 12:40:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Urdaibaiko Biosfera Erreserbako garapen sozioekonomikoari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11030 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak uste du Urdaibaiko Biosfera Erreserbak bultzatu behar duela bere balio ekologiko, paisajistiko eta kulturalen kontserbazioa, eskualdearen garapen ekonomiko eta sozial iraunkorrarekin batera. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ezen, Jarduera sozioekonomikoen egokitzapen eta garapenerako egitarau berria egiteko esparruan, Partehartze Foro bate zar dezala non parte hartuko baituten eskualdeko eragile ekonomiko eta sozialek eta, modu koordinatuan Erreserbaren Lankidetzarako Batzordearekin, gogoetak eta ekarpenak egingo baitituzten Planaren edukia hobetzeko. Mon, 24 Jun 2019 12:33:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Intervención de Idoia Mendia ante el Comité Nacional del PSE-EE (2019.06.05)]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10891 Intervención de la Secretaria General del PSE-EE, Idoia Mendia, ante el Comité Nacional (05/06/2019) Arratsalde on. Buenas tardes. Celebramos este Comité Nacional para hacer una reflexión serena y compartida sobre los resultados de este doble ciclo electoral que acabamos de vivir. Una reflexión que exige una lectura rigurosa de unos buenos resultados, que avalan la estrategia seguida por el Partido Socialista, que avalan la forma que hemos elegido para hacer política desde el diálogo y el acuerdo en una sociedad que machaconamente nos recuerda su pluralidad. Ese aval nos lo han dado las casi 253.000 personas que han llegado a elegir nuestra papeleta en estas citas con las urnas. Son quienes han confiado en una fuerza de progreso, que abre espacios de entendimiento que hagan posible la cohesión social y la convivencia. Y son ya tantas como las que confiaban en el socialismo vasco en 2011, tanto si las comparamos con las generales como con las municipales y forales de aquel año, antes de que irrumpieran otras fuerzas que intentaban disputar nuestro mismo terreno político. Por tanto, dos primeras ideas que quería trasladar a este Comité: Seguimos un camino ascendente, que nos invita a seguir trabajando en esa misma línea de ser la alternativa de gobierno desde la izquierda. Hemos conseguido que nuestra apuesta política, la del acuerdo entre diferentes para centrar la agenda institucional en las preocupaciones de la gente, se haya abierto paso definitivamente en Euskadi y haya sido asumida por otras fuerzas políticas. Esto es lo que ha avalado la ciudadanía. A lo que estamos esperando ahora es a saber si todos los partidos han sabido leer bien esos resultados. Si todos los partidos, en Euskadi y en el conjunto de España, han sabido entender la pluralidad, si han sabido entender que los ciudadanos quieren que los gobiernos se pongan en marcha para atender sus urgencias. Que esas urgencias exigen estabilidad, exigen altura de miras y mucha responsabilidad. Que los grandes retos tecnológicos, económicos, demográficos o ambientales exigen mirada larga, exigen acuerdos de recorrido. Y que no se puede convertir la política en una campaña electoral permanente, donde hacer oposición se entienda como oponerse a todo y no comprometerse a nada. La apuesta por el diálogo, los acuerdos, la pluralidad, el progreso y la convivencia no tiene marcha atrás. Quien le ponga zancadillas no se las estará haciendo a un rival político, se las pone al futuro de esta sociedad. Y los socialistas una vez más, como siempre hemos hecho a lo largo de nuestra historia, vamos a dar utilidad a cada voto recibido, vamos a responder al compromiso adquirido con quienes nos han votado. Pero sobre todo vamos a ser responsables con toda la ciudadanía. Estamos para resolver sus problemas y eso es lo que haremos desde el Partido Socialista. Y lo vamos a hacer con una visión de país. Porque somos el único partido que tiene esa capacidad para hacerlo y para hacerlo con coherencia. Por eso de nuevo hoy levantamos la mirada, porque queremos ver más allá de la urgencia de constituir gobiernos en todos los ámbitos. Para hacer política de largo recorrido. Esas luces largas son las que se exigen para que Pedro Sánchez sea investido de nuevo como presidente del Gobierno. Hace apenas 13 meses España estaba sumida en un proceso de resignación y recortes de derechos y libertades, y en Euskadi se sumaba la limitación de nuestro autogobierno. Y al PSOE, cometiendo un error que no es nuevo, se le daba por amortizado como alternativa. Pero ese mismo PSOE, en una semana, dio muestras de que era posible dar la vuelta a la agenda. Ante una sentencia de corrupción, no se quedó quieto, se atrevió a liderar una propuesta de regeneración democrática y de progreso. Pedro Sánchez se puso al frente y la mayoría del Congreso le concedió su aval. En menos de un año puso los pilares para esa recuperación, que han notado en sus hogares los pensionistas, con la revalorización de sus ingresos, los trabajadores más precarios con la subida del SMI, las mujeres con un impulso de la igualdad que atraviesa todas las políticas… Y aquí en casa veíamos cómo se recuperaba el necesario diálogo institucional para avanzar en proyectos paralizados y respetar el autogobierno. Cuando los independentismos y las derechas volvieron a sumar para bloquear los presupuestos que pretendían consolidar esa vía abierta, fuimos citados en las urnas. Y en las urnas quedó claro que había ganas de blindar el camino de progreso, de diálogo, de acuerdos. Quedó clara la pluralidad que ya conocemos, y quedó claro que los ciudadanos quieren que se sepa gestionar la diversidad. Esto es lo que algunos a día de hoy parece que no han entendido bien. Pero las elecciones municipales en el conjunto de España no han sido más que una réplica de una realidad que no se va a poder seguir escondiendo con mentiras ni manipulaciones, ni rescatando a ETA casi ocho años después de que la venciéramos, ni con insultos a quienes lo logramos resistiendo democráticamente. Porque esas han sido las herramientas con las que algunos construyeron sus campañas. El problema enquistado en Cataluña y la puesta al día de la España descentralizada no se van a solucionar con órdagos independentistas ni con amenazas contra el autogobierno. Se solucionará con diálogo, negociación, acuerdo y legalidad, que es lo que ofrece Pedro Sánchez. Y no hay alternativa. Lo que nos queda por ver en los próximos días es si el resto de partidos recuperan el sentido de responsabilidad que perdieron por el camino. Lo exigen los grandes retos que tenemos que afrontar y sólo el PSOE ha mostrado su capacidad para liderarlo. Y esa fuerza socialista ha tenido un aval especial en Euskadi. En las elecciones generales fuimos el partido que más crecimos en votos, un 53% más que en 2016, frente al 38% de las fuerzas nacionalistas. Y fuimos también la federación que mejor evolución tuvimos tras Cataluña y Navarra. Hoy quiero volver a agradecer a esas casi 253.000 personas que volvieron a confiar en nosotros. A quienes siempre estuvieron, y a quienes hemos conseguido incorporar al proyecto de progreso, pluralidad, diálogo y convivencia que ofrece nuestro partido. Ese es nuestro espacio, el que hemos ido recuperando a base de mucho trabajo en las instituciones y también desde cada agrupación. Porque ese trabajo diario, el que se hace desde cada ayuntamiento o desde el Parlamento y el que se hace en cada barrio y cada pueblo, es el que va recogiendo frutos en forma de confianza. No es flor de un día, resultado de un titular llamativo o de un tuit ingenioso. Y en el caso de las municipales, nosotros, que llevamos más de cien años haciéndolas, las campañas se trabajan en los 4 años que transcurren entre unas y otras, estando en los pueblos, con una estructura asentada, con candidatos pegados a las calles. Es lo que hemos hecho y por eso hemos recuperado el apoyo que teníamos en 2011 y además de forma homogénea en los tres territorios. Por eso tenemos hoy 26 concejales más que hace cuatro años: 1 más en Álava, 15 más en Bizkaia y 10 más en Gipuzkoa. Una tendencia que también se aprecia en los tres territorios de Bizkaia, con un apoderado más en Álava donde, con cinco más, hemos doblado la representación anterior, y en Gipuzkoa, donde hemos sumado 4.000 votos más. Éste éxito se debe de nuevo a esa militancia comprometida que ha hecho posible que en estas elecciones hayamos presentado ofertas en más pueblos que nunca, hasta alcanzar el 99% de la población vasca. Es un orgullo poder liderar un partido con esta capacidad de resistencia y de insistencia. Y es un orgullo comprobar la confianza que se tiene en unos líderes locales que han sabido sumar más votos: Mikel Torres en Portugalete, Txitxo Abascal en Ermua, Javi Martínez en Iruña de Oca, Miguel de los Toyos en Eibar, Jesús Zaballos en Lasarte, José Antonio Santano en Irun, y Mikel Serrano, de nuevo con mayoría absoluta, en Zumarraga. Pero además, somos segunda fuerza política en Vitoria-Gasteiz, donde nos hemos quedado muy cerca del primer puesto, a sólo dos puntos de la alcaldía, confirmando las buenas sensaciones que teníamos. Somos también la alternativa en Barakaldo, Pasaia, Renteria o Andoain. Y hemos recuperado esa segunda posición perdida, con un importante aumento de votos, en Bilbao, Sestao, Santurtzi, Muskiz, Abanto, Erandio o Basauri, además de seguir siendo una fuerza determinante en San Sebastián.  Empezamos a ver el resultado de la apuesta que hicimos hace cinco años: estando en gobiernos o en oposición, ofrecer a la ciudadanía un espacio de estabilidad y certidumbre que favorezca el progreso, la cohesión social y la convivencia. Y vemos también que el panorama político se clarifica:  El PNV se ha convertido en el voto refugio de mucho votante conservador que se siente huérfano ante un PP desorientado. EH Bildu se ha convertido en el referente para quienes defienden el independentismo sin tapujos, sin esconder ni disimular sus intenciones y que cuenta con Podemos para apuntalar su poder allí donde suman. Y, mientras, el Partido Socialista ha recuperado su papel de referente de la izquierda vasca responsable, una alternativa de progreso fiable, con vocación de gobernar y capacidad de acordar. Por tanto, hoy el Partido Socialista es más fuerte y de manera más equilibrada. Hoy los socialistas estamos mejor preparados y más confiados, y sabemos que somos el eje sobre el que se articularán las grandes políticas que debemos asumir como sociedad. Una situación de fortaleza que debe servir también de impulso para la nueva fase política que se abre en Euskadi. Porque iniciamos ahora la legislatura municipal, foral, española y europea. Pero pronto cumpliremos también el tercer año de legislatura autonómica y nos corresponde ir poniendo en marcha todo el trabajo necesario para afrontar esa nueva cita electoral. Nos encontramos en un escenario ideal. Por primera vez en muchos años, vamos a poner el contador a cero de todas las instituciones y abrir un ciclo político sin elecciones de cerca de tres años. Y los Socialistas Vascos lo queremos hacer, como en esta última etapa, al frente las principales instituciones y marcando las grandes políticas del país. Confío en que todos estemos a la altura. Pero este Comité Nacional, como os decía al principio, es una parada previa para compartir la reflexión sobre esa gestión. Y quiero recordar de dónde veníamos porque es lo que nos permite ver mejor a dónde hemos llegado. Aunque las campañas lo hayan difuminado, este año se cumplen diez desde que el socialismo se puso al frente de Euskadi para poner fin a la política de trincheras y de ruptura de la convivencia que se había instalado en el país en la década anterior. Lo hicimos contra pronóstico de todos, adversarios y observadores. Lo hicimos con casi todo en contra, menos nuestro compromiso. Lo hicimos para acabar con esas trincheras, para seguir construyendo país, seguir atendiendo a quienes lo necesitaban, seguir sosteniendo servicios públicos y acabar con ETA. Lo hicimos para eso, y lo conseguimos. Cuando aquel Gobierno llegó a su fin, los socialistas decidimos no abandonar la tarea emprendida. Porque nuestra inversión era en la ciudadanía, en su mejora, en su progreso. Porque nosotros nos creemos el diálogo y el acuerdo siempre, gobernemos o no. Y mantuvimos la apuesta, aunque en aquel momento no tuviera premio electoral. En el año 2014, en las elecciones europeas, irrumpió en el panorama político Podemos, una nueva fuerza con muchas promesas y una clara vocación, no de ser alternativa a las derechas sino de sustituir a la izquierda de siempre, a la socialista. Fue entonces cuando me disteis vuestra confianza para dirigir el Partido Socialista de Euskadi en esa nueva etapa con nuevas incertidumbres políticas. Me comprometí a seguir abonando el camino iniciado. Pegados a la calle, pero haciendo política en las instituciones. En la pancarta y en los escaños. Receptivos y útiles. Utilizando cada voto para cambiar la realidad, para mejorarla. La izquierda de siempre, la reconocible. Es así como empezamos a reconstruir puentes antes rotos. Es como empezamos a tejer alianzas con distintos. Los socialistas demostrábamos que sabíamos pactar desde la oposición con un Gobierno en minoría para hacer posible que se siguiera adelante con proyectos que nosotros mismos empezamos desde el Gobierno. Y demostramos también que éramos capaces de pactar con otros grupos de la oposición, como hicimos con la Ley de Vivienda. Y demostramos otra cosa. Demostramos que no teníamos miedo no sólo a pactar, sino a mojarnos en la gobernabilidad. Tras las elecciones municipales de 2015 compartimos con el PNV una visión global sobre la estabilidad en nuestro país. Y luego fue la militancia la que en cada territorio, en cada pueblo, decidió si se comprometía o no en los gobiernos locales. Un año después, este Comité Nacional avaló profundizar en esa vía de compartir responsabilidades en el Gobierno vasco. Todas estas decisiones han sido meditadas, debatidas y compartidas. Todas han sido decisiones de riesgo.  Y consideramos que frente al riesgo se imponía la oportunidad de acordar, y que ese acuerdo fuera una garantía para el conjunto de la ciudadanía. Que estábamos ante la oportunidad de presentar a la ciudadanía de Euskadi un proyecto de progreso conjunto. Que teníamos la oportunidad de que nuestros programas, nuestras propuestas, se reflejaran en las políticas. La reflexión que os traslado como Secretaria General es que estoy convencida de que esas decisiones han sido un inmenso acierto. No ya por el resultado electoral. La decisión socialista es la que ha permitido un tiempo de tranquilidad, de serenidad en la política vasca, que ha permitido avanzar en iniciativas que se demoraban, facilitar la actividad económica, reforzar los servicios públicos. Pero creo que la decisión socialista ha sido un inmenso acierto que ha blindado a Euskadi de reincidir en los errores del pasado, en los que nos enfrentaban. Tengo la firme convicción de que hemos cambiado la forma de hacer en la política vasca. Sin ese papel que los Socialistas hemos sabido jugar, sin la responsabilidad que hemos sabido ejercer, hoy los gobiernos municipales, forales y de Euskadi estarían contaminados por la confrontación catalana. Los socialistas hemos hecho que, en todas las instituciones donde éramos decisivos, no se adoptara una sola decisión excluyente ni que pusiera en riesgo la convivencia. Que se apostara por medidas de progreso y cohesión. Ése es nuestro gran valor, el que nadie más puede ofrecer. La política vasca sería muy distinta, a partir de este momento, si se pretende sacar al Partido Socialista de Euskadi y, con él, a la sociedad vasca del camino que marcan las políticas de acuerdo y entendimiento. Y los que no entiendan esto, serán responsables de las consecuencias. Otros partidos se ofrecen para moderar al PNV o para empujarle a la independencia. Nosotros pensamos que el PNV debe responsabilizarse de lo que hace y dice, y debe responder el PNV. Los Socialistas queremos hacer posibles los espacios de encuentro en un país plural para avanzar como sociedad y blindar la convivencia. Es una apuesta de largo recorrido que mira más allá de la gobernabilidad o de un escaño arriba o abajo. Gu ez gaude PNV lasaitzeko. Sozialistak politikan gaude pluraltasuna bermatzeko. Desberdinen arteko elkarbizitza sendotzeko. Ez da matematika kontu bat. Etorkizuneko kontu bat da. Nahi dugun herria eraikitzeko bidea. Euskal politika guztiz desberdina izango baitzen, Alderdi Sozialista gabe. Euskal politika guztiz desberdina litzateke, akordiorik gabe. Eta hau ulertzen ez duenak ez du azken hauteskundeetatik ezer ikasi. Hauxe da Sozialistak egin dugun irakurketa. Ez dela zinegotziak zenbatzeko momentua. Gizarte proiektu solidario eta aurrerakoi bat sustatzeko momentua baizik. Eta Sozialistak horren alde lan egingo dugu. Esta reflexión la compartimos en la Comisión Ejecutiva. Porque la primera condición para poder llegar a acuerdos con otros es reconocer la pluralidad, asumirla como un patrimonio a gestionar. No se trata de poner números encima de la mesa.  Se trata de ver que, una vez más, como de forma insistente nos recuerda la ciudadanía cuando vota, Euskadi es un país extraordinariamente diverso, y el primer reto para afrontar otros es saber gestionar esa diversidad. Negarla o minimizarla haría que cada uno convirtiéramos en trinchera aquello que gestionamos. Y sería una grave equivocación. Necesitamos estabilidad. No es una palabra retórica. No es un lema. Es un compromiso. Y estabilidad significa asumir la pluralidad y saber que, cuando no tienes mayoría suficiente para gobernar, tampoco puedes dedicar tus esfuerzos a boicotear. Estabilidad significa saber estar en el gobierno y en la oposición, significa lealtad y significa tranquilidad. Y la estabilidad se mide por la capacidad de llegar a acuerdos. Y los acuerdos se deben desarrollar sobre la base de la lealtad compartida. Lo contrario no se entendería. Si algo ha demostrado el Partido Socialista a lo largo de su historia, ha sido su capacidad para promover grandes transformaciones del país aliándose con todos los agentes y sabiendo gestionar la pluralidad. Es lo que venimos haciendo y lo que no queremos que nadie ponga en peligro Porque es ahí donde nos jugamos las oportunidades de empleo digno, progreso económico, igualdad y cohesión social. Ésas son y serán nuestras prioridades. Ésa es nuestra agenda. Es la que hemos presentado y sobre la que construiremos cualquier acuerdo en el futuro. Las elecciones nos han devuelto en el espejo la imagen que conocemos. La de una ciudadanía que distribuye su voto para que los partidos encontremos los puntos en los que podemos avanzar juntos. Es la forma en que los socialistas entendemos la política, y es como la vamos a seguir haciendo en el futuro. Euskadi necesita reforzar sus certezas. Necesita que sus instituciones sigan centradas en los problemas de la gente para darles solución. Necesita que los ayuntamientos se entiendan con las Diputaciones, con el Gobierno Vasco y el de España. Que las instituciones colaboren para que en cada pueblo y ciudad haya oportunidades, que se pueda construir igualdad, que se eliminen barreras físicas, que se luche contra el cambio climático… Todo eso exige responsabilidad y los socialistas la vamos a ejercer. Tenemos un papel reforzado en la política vasca y vamos a saber utilizarlo una vez más.  Seguimos con las luces largas, con altura de miras, con visión de futuro. Sabemos que somos garantía de estabilidad, progreso y convivencia, de lo que exige la ciudadanía, y nos proponemos consolidar y ampliar ese espacio central del liderazgo de la izquierda de gobierno. A ello nos vamos a dedicar con ahínco. Y por supuesto cualquier acuerdo que alcancemos en Euskadi para la gobernabilidad y estabilidad de las instituciones se someterá a consulta a la militancia tal y como aprobamos en el último Congreso Federal. Muchas gracias.   Bilbao, 5 de junio de 2019 Wed, 05 Jun 2019 08:14:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Turismo-ereduari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11008 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarraitu dezala garatzen turismo jasangarria bultzatzen duten politika turistikoak, tokiko komunitateari balioa sortzen diotenak, adeitsua eta sozialki, ekonomikoki eta ingurumenaren ikuspegitik iraunkorra izango den turismo-eredua bultzatzeko estrategia gisa.  Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala elkarlanean gizarte eragileekin eta turismoaren sektorearekin Euskadiko turismoa egokitzeko Garapen Iraunkorreko Helburuetara. Thu, 20 Jun 2019 11:11:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Ertzaintzaren ibilgailuak berritzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11007 OSOSKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio:  1.- Lan Arriskuak Prebenitzeko eta Lan eta Gizarte Segurantzaren Sistema Antolatzeko araudian aurreikusitakoarekin bat, bete ditzala Bizkaiko Lan Ikuskaritzak Segurtasun Sailari egindako errekerimenduak, berriki erositako Seat León ibilgailuei dagozkienak. 2.- Agindutako neurri guztiak har ditzala, teknikoak edo antolakuntzakoak, bermatzeko agenteen esku jarritako Seat León ibilgailu guztiek ez dutela osasunarentzako eta lan segurtasunerako arriskurik ekarri. 3.- Txosten sakona egin dezala errekerimendu guztiei, erabakitako neurriei eta praktikan jartzearen ebaluazioari buruz, Lan Ikuskaritzaren errekerimenduak berak horretarako ezarritako epean, eta txosten horren kopia bat igor diezaiola Eusko Legebiltzarrari. Thu, 20 Jun 2019 10:58:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Despopulazioari aurre egiteko neurriei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11006 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrera proaktiboa izan dezala landa inguruetako premia eta aldarrikapenei dagokienez, izaera orokorreko arau legalak aldatuz edo malgutuz, despopulatzearen aldeko estrategiak laguntzen ez dituztenean. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio bidal dezala egutegi legegilean aurreikusitako Lege Proiektua, landa garapeneko legea aldatzekoa. Thu, 20 Jun 2019 10:55:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Sobre remisión del proyecto de Ley de Cambio Climático]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10984 Las alteraciones en el clima que está causando el modelo de desarrollo económico imperante representan una de las principales amenazas para el medio ambiente y la sostenibilidad del planeta. El Gobierno vasco tiene comprometida la aprobación de una Ley de Cambio Climático que traslade a nuestro país los criterios y compromisos recogidos en el Acuerdo de París de diciembre de 2015, para tratar de frenar y revertir este fenómeno.  Es por ello que se presenta la siguiente PREGUNTA ORAL PARA SU RESPUESTA EN EL PLENO:  ¿Cuándo prevé remitir a esta Cámara el Proyecto de Ley de Cambio Climático? Mon, 17 Jun 2019 12:18:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Gizarte-ekimeneko ikastetxeen auziaren aurrean Hezkuntza Sailak gidaritza hartzeari buru]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10989 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio gizarte Ekimeneko Lan Hitzarmenaren parte direnekin horretarako eskumena duen  Lan Sailaren bitartekaritza bultzatzea.  Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza Sailari eskatzen dio aurrekontu-legearen testuinguruan moduluen eguneratzea azter dezala.  Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza Sailari eskatzen dio bilakaera demografikoa kontuan izanda, enplegua mantentze aldera eta kalitatea bermatuz birkokapen Akordioa bultzatzea. Mon, 17 Jun 2019 01:06:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Sobre la imposición vía decreto del horario de cierre de “txokos”, sociedades gastronómicas y locales de jóvenes en el reglamento de desarrollo de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10988 ENMIENDA DE TOTALIDAD El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que, a la hora de aplicar el Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2015 de 23 diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, contribuya a una conciliación efectiva de los intereses de los agentes sociales, institucionales y empresariales concernidos. Mon, 17 Jun 2019 01:01:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Solicitudes de comparecencias para la Proposición de Ley sobre el levantamiento de la suspensión del cobro de indemnización por el profesorado jubilado anticipadamente desde el 1 de enero de 2012 a la actualidad.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10987 Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, solicitan las siguientes comparecencias en relación a la Proposición de Ley sobre el levantamiento de la suspensión del cobro de indemnización por el profesorado jubilado anticipadamente desde el 1 de enero de 2012 a la actualidad. POR EL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO: Viceconsejero de Función Pública: D. Andrés Zearreta Director de Función Pública: D. Juan María Barasorda Directora de Relaciones Laborales: Dª Izaskun Urien POR EL DEPARTAMENTO EDUCACIÓN: Viceconsejera de Administración y Servicios: Dª Olatz Garamendi Director de Gestión de Personal: D. Jon Agirre Director de Régimen Jurídico y Servicios: D. Jon Iñaki Urbina POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD: Viceconsejera de Administración y Servicios : Dª Ana Aguirre Zurutuza   POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD: Responsable de Recursos Humanos de Osakidetza POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA: Viceconsejera de Justicia: Dª Maria Arrate Gallastegui Oyarzabal Directora de Administración de Justicia: Dª Maria Isabel Gabriel Bellido POR EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA: Viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos: Alberto Alberdi Asesor Jurídico: D. Joseba Alcalde   Mon, 17 Jun 2019 12:49:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Sobre el restablecimiento de la Unidad Terapéutica del Dolor de la OSI Debabarrena.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11029 ENMIENDA DE TOTALIDAD "El Parlamento Vasco insta al Departamento de Salud a mantener la prestación de la Unidad Terapéutica del Dolor de la OSI Debarrena y a continuar coordinando entre los Hospitales de Mendaro y Eibar la asistencia sanitaria que se presta a los vecinos y vecinas de la zona con criterios de calidad, equidad y sostenibilidad del sistema sanitario público." Mon, 24 Jun 2019 12:30:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Relativa a medidas a tomar ante la grave situación de Euskaltel.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11027 ENMIENDA DE TOTALIDAD 1.- El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que utilice todos los recursos a su alcance para que esta empresa tenga el máximo nivel de arraigo en el territorio vasco, en aras de garantizar el compromiso con el empleo, la inversión, la investigación, el avance tecnológico y el desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma.  2.- El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a mantener y mejorar las capacidades competitivas de Euskadi para lograr optimizar el atractivo de Euskadi como territorio óptimo para el asentamiento y arraigo de empresas tractoras.  3.- El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco, a Kutxabank y a las tres fundaciones bancarias propietarias del banco, teniendo como objetivo un modelo productivo sólido, saludable y sostenible en el País Vasco, a desarrollar una política de inversiones significativa y sostenible en las empresas estratégicas, para garantizar su vinculación al territorio y asegurar la permanencia de su capacidad de decisión en el País Vasco. Mon, 24 Jun 2019 12:19:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Relativa a medidas a tomar ante la grave situación de Euskaltel.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11026 ENMIENDA DE TOTALIDAD 1.- El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que utilice todos los recursos a su alcance para que esta empresa tenga el máximo nivel de arraigo en el territorio vasco, en aras de garantizar el compromiso con el empleo, la inversión, la investigación, el avance tecnológico y el desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma.  2.- El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a mantener y mejorar las capacidades competitivas de Euskadi para lograr optimizar el atractivo de Euskadi como territorio óptimo para el asentamiento y arraigo de empresas tractoras.  3.- El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco, a Kutxabank y a las tres fundaciones bancarias propietarias del banco, teniendo como objetivo un modelo productivo sólido, saludable y sostenible en el País Vasco, a desarrollar una política de inversiones significativa y sostenible en las empresas estratégicas, para garantizar su vinculación al territorio y asegurar la permanencia de su capacidad de decisión en el País Vasco. Mon, 24 Jun 2019 12:21:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Sobre el cumplimiento de la prórroga presupuestaria y de la Ley 2/2019]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11025 ENMIENDA DE TOTALIDAD El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a prorrogar las autorizaciones de gasto destinadas a subvenciones siempre y cuando no financien programas o actuaciones que por su naturaleza debieron finalizar en el ejercicio 2018. Mon, 24 Jun 2019 12:12:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Relativa a los programas e informativos que EITB emite en Navarra mediante desconexiones.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11024 ENMIENDA DE TOTALIDAD El Parlamento Vasco insta a EiTB a mantener los principios de neutralidad, independencia y pluralidad en los espacios de los Servicios Informativos que se elaboran específicamente para Navarra. Mon, 24 Jun 2019 12:07:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Relativa a la apertura por ETB en su programación de un espacio a los colectivos y movimientos populares de Euskal Herria.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11012 ENMIENDA DE TOTALIDAD El Parlamento Vasco insta a EiTB a desarrollar cauces de participación con asociaciones y movimientos sociales con el fin de promover la cohesión de la sociedad vasca. Thu, 20 Jun 2019 11:32:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Aniztasun funtzionalari buruzko datuak desglosatuta emateari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11011 OSOKO ZUZENKETA “Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio euskal erakundeek gure gizartean existitzen den aniztasunaren alde egiten duten lana aitortuz, sartu ditzala neurri barneratzaile eta integratzaileak garatzen dituen politiketan”. Thu, 20 Jun 2019 11:33:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Euskadiko baso-suteak ikertzeari dagokionez.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11010 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio eguneratuta manten dezala, foru aldundiekin batera, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Basoko Sute Arriskuen Larrialdietako Plan Berezia. 2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio elkarlana manten dezala foru aldundiekin, mendi-alorrean eskumena dutenekin, basoko suteak prebenitzeari, itzaltzeari eta ikerketari dagokionean. Thu, 20 Jun 2019 11:21:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Sobre ampliación para el curso 2019-2020 del aula de aprendizaje de tareas (AAT) en el instituto Ipintza de Bergara]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11009 ENMIENDA DE TOTALIDAD El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco: 1.- Para  el curso  2019/2020  ampliar  y  adecuar  el aula  AAT  del  Instituto  Ipintza  de Bergara  a  fin  de  poder  responder  adecuadamente  a las  necesidades  del  alumnado. 2.-  A   seguir   aplicando  adecuadamente  los  criterios  referenciales  para  atribución  de  recursos  para el  Tratamiento   de  la  Diversidad   de   acuerdo  al  marco regulador  de  las  condiciones de trabajo  del personal  funcionario  docente   no  universitario  a  fin  de dotar  a  todos  los  centros  educativos  de los  medios  adecuados  para  el  tratamiento de la diversidad. Thu, 20 Jun 2019 11:15:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Ambazonian Giza Eskubideen jazarpen indiskriminatuko egoera larri aurrean buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10972 LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA Behean sinatzen duten legebiltzartaldeek honako legez besteko proposamena aurkezten dute, Osoko Bilkuran eztabaidatzeko, Ambazonian Giza Eskubideen jazarpen indiskriminatuko egoera larri aurrean buruz. Horretarako, indarrean dagoen Erregelamenduaz baliatu Jira. ZIOA Giza eskubideen urraketak eta gutxiengo anglofonoen aurkako indarkeria basati eta indiskriminatuak — gehienak Herrialdearen mendebaldean da ud e eta be rezi ki kontzentratuta Kamerungo hego mendebaldeaneraginda, 2016ko urritik Estatu krisia pairatzen du Kamerunek. Azkeneko krisia, 2017ko urrutik gogortutakoa (Paul Biya Gobernuko Presidenteak indarkeriaz erreprimitu zituen gizarte zibileko erakundeek deitutako manifestazio herrikoiak), gatazka luzatu baten gogortzearen kontestuan ematen da. Gatazka horrek aurrez aurre jarri ditu Gobernua eta Ambazoniako eskualde anglófono marginalizatua. Yaoundéko Gobernu exekutiboak, - kolekti bo separatista armatuak jazartzeko helburuz-, segurtasun eta defentsa indarrak aktibatu ditu modu basatian populazio zibilaren aurka egiteko, biktima errugabe astro utzi dituen lur erreko politika jarraituz. Era berean, "Centro para las Derechos Humanos y la Democracia en África#039 Gobernuz Kanpoko izen handiko erakundeak, 2019ko martxora arte, erretako 176 herri zenbatu ditu, ehundaka hildako utziaz, eta beste milaka eskualdeko basoetara desplazatuta, hala nota ihes egindako populazioak, Nigerian errefuxiatutakoa k, premiazko lag u ntza humanitarioa behar dutenak. Horregatik guztiagatik, ondorengo LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA aurkezten dugu Bilkurak eztabaidatu dezan: Giza Esku bideen jazarpen indiskriminatuko egoera larri horren aurrean, Eusko Legebjltzarra k ondorengoa adierazten du: 1) Eskubide funtsezkoenen etengabeko urraketa horren salaketa eta gaitzespena, inda rkeria krudela eta desproportzionatua era bil iz populazio zibil defentsa ga be koa ren aurka, krisihumanitario larria eragin duena. 2) Masakre horien biktimei eta senideei aitortza, elkartasuna eta babesa, tragedia humanitariohorren ondorioz pa i ratzen diha rd uten sufrimendu gogorra arintze aldera. 3) Su-etena eskatzen du eta borrokak bertan behera uztea eskatzen die Ambazoniako tolde armatuej eta Kamerungo Gobernuari, aldeen arteko elkarrizketa eta negoziazioa abiatze aldera, Afrikako Batasunak eta Nazio Batuek babestuta. Helburua da beharrezko konstituzio-erreformak egitea bake egonkorra lortzeko, oinarri izango dituena giza eskubideak, bereziki gutxiengo nazionalei dagozkienak. 4) Ambazonian erreferendum irekjaren premia, dagozkien nazioarteko erakundeek ikuskatua. Aukeren artean egon liteke aldebiko negoziazioan lortutako akordióak berrestea, hala nola Ambazonian autogobernu propio bat eza rri eta ga ratzeko alternatibak. 5) Deialdia euskal erakundeei, espainiarrei, Europakoei, Nazio Batuei, Afrikako Batasunari eta oro har Nazioarteko Komunitateari, Biza eskubideen urraketa horien kontzientzia har dezaten, eta irmotasunez aurre egin diezaien krisi humanitarioaren ondorioei eta inplikatu daitezen konponbide negoziatuan, bideragarrian eta egonkorrean, eskualde horrek jasaten duen odol-isuria geldiarazteko. Fri, 14 Jun 2019 01:07:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Sobre el apoyo de los centros de Formación Profesional a las microPYMEs para el desarrollo de la innovación aplicada]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10985 Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, en cumplimiento del vigente Reglamento del Parlamento Vasco, y al objeto de conocer su opinión sobre el apoyo de los centros de Formación Profesional a las microPYMEs para el desarrollo de la innovación aplicada, solicita la comparecencia de las siguientes personas:  Dª Josune Irazabal, en representación de IKASLAN Gipuzkoa, y D. Iñaki Pakea, Director de Tolosaldea Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua. Mon, 17 Jun 2019 12:36:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Foru Programa Markoa 2019]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10492 Maiatzaren 26an udal- eta foru-hauteskundeak ospatuko dira, eta, horien bidez, herritarrek erabaki beharko dute zer pertsonak hartuko dituzten datozen lau urteetan zehar gure herrietako zein hirietako udalen kargu publikoak, udalak zuzentze aldera. Halaber, hiru lurralde historikoetako batzar nagusietako kideak hautatu eta foru-aldundiak nortzuk gobernatuko dituzten erabaki beharko dute. Gobernuetan egon garenean frogatu dugunez, esaten duguna gauzatzeko gai gara, politika zehatzen bitartez: eskuinaren politikei buelta emateko eta krisian zehar kendu zizkiguten eskubideak, prestazioak, zerbitzuak eta aurrerapenak berreskuratzeko garaia da. Hori egin bitartean, halaber, politika ekonomiko serioa eta eraginkorra izan behar dugu, hazteko eta enplegua sortzeko. Gainera, agerian utzi dugunez, zorroztasun handiagoz egiteko gai gara, Europako konpromisoak betetzeko. Egin daiteke eta egiten ari gara. Eta hori egin dugu, bereziki, Euskadin, non aurreko udal- eta foru-hauteskundeetako emaitzek garena islatu zuten: oso gizarte anitza, hortaz, egonkortasun politiko handia behar duena, aurretik ditugun erronkei bermez ekin nahi badiegu –krisitik ateratzeari, ekonomiaren susperraldiari, kalitatezko enplegua sortzeari, gure biztanleriaren zaharkitze-erronka demografikoari, gure aberastasuna modu bidezkoan banatzeari...–. Horrez gain, egonkortasuna behar dugu euskal herritarrei segurtasuneko eta konfiantzazko mezua helarazteko, Espainiako beste toki batzuetan gertatzen ari zen aztoramen politiko eta instituzionalaz kezkatuta zeudelako. Horrela ulertu genuen lehen unetik Euskal Sozialistok, eta, gobernuetako postuak okupatu beharrean, herritarrentzako politika erabilgarriak abian jartzeko helburua genuen, beren arazoak konpondu eta kezkei erantzuna emateko. Hortaz, akordio global bat egin genuen EAJrekin. Akordio horrek lehentasunezko 6 ekintza-ardatz zituen: Ekonomia berriz piztea eta kalitatezko enplegua sortzea Zerbitzu publikoak zein berdintasun-politikak babestea eta suspertzea Zerga-arlo aurrerakoiagoa eta gure inguruko herriekin antza handiagoa duena lortzea Eskualdeak garatzea, bereziki eremu ahulenak Mugikortasun jasangarria, gaur egun, herritarrei bermatu behar zaien eskubideetako bat dena Eta herritarrenganako gardentasuna, eraginkortasuna eta gertutasuna Eta, baieztatu dezakegu, funsgabeko triunfalismorik gabe, gaur duela lau urte baino askoz hobeto gaudela. Desenplegu gutxiago, eskualdeak garatzeko eta etsitako eremuetan enplegua sortzeko planak, politika publikoak indartzea, Dependentzia Legearen garapen handiagoa, bultzada handiagoa kulturari.. Berdintasuna gobernuaren agendan jarri dugu, eta, gainera, datozen urteetarako ekintza politikoetarako jarraibideak jarri ditugu. Ez da soilik oraina kudeatu behar herritarrekin etengabe elkarrizketa izanik, epe ertain eta luzera planifikatu behar da, estrategikoki, erronka eta eskakizun berriei ekiteko eta, ahal den neurrian, horiei aurre hartzeko. Izan ere, lanari ekin diogu dagoeneko, eta datorren legealdirako eta datozen urteetarako erronkak dira: berdintasuna eta emakumeek gero eta modu aktiboagoan parte hartzea bizitza publikoan Klima-aldaketaren gero eta ondorio handiagoak, kutsadura eta biodibertsitatearen galera Desberdintasunen hazkundea eta pobreziaren kronifikazioa segmentu sozial handietan, soldata txikien eta enpleguaren prekarizazioaren zuzeneko ondorioz Digitalizazioa eta robotika orokortzea kantitatean, gero eta gehiago, jarduera ekonomikoetan 65 urtetik gorako pertsonen kopurua handitzea gure biztanlerian, bereziki, dentsitate geografiko txikiagoko landa-eremuetan Herritarren gaitzustea, bereziki, gazteen artean, erakunde demokratikoen funtzionamendu desegokiagatik Gero eta handiagoak diren migrazio-fluxuak modu arduratsuan eta giza duintasunarekin bat eginez kudeatzeko beharra Seguru asko, erronka horietako asko politika desegokien edo gure aurpegien aurrean hazten ari ziren arazoei erantzunik ez ematearen ondorio zuzenak dira. Politikak zuzendu behar ditugu, eta gai horiei zein beste hainbati arreta egokia eman behar diegu, gure hiriak eta lurraldeak bizitzeko espazio duinak, osasuntsuak, ziurrak eta oparoak izatea nahi badugu. Sozialistok geure gain hartzen dugu hori betetzeko konpromisoa, herri bidezkoko ereduak osatzeko, modu jasangarrian funtziona daitezen eta gure planetak datozen hamarkadetan izango dituen aldaketei egokitzeko. Gure erreferentzia Agenda 2030 da, Garapen Jasangarriko 17 Helburuekin (GJH), gure herrialdeak epe ertain eta luzera halabeharrez hartu behar duen norabide handi-nahi eta koherenteari jarraitzeko. Eta printzipio eta balio sozialistetan oinarrituko gara, zeinei esker, aldaketa horien aurrerapen geldiezinen ardatza giza duintasuna izango den. Mon, 24 Jun 2019 12:48:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Europaren Eguneko Manifestua]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10489 Nahi duzun Europa Europako Eguna ospatzen da gaur, duela 69 urte, maiatzaren 9an Robert Schuman Frantziako Kanpo-arazoetako ministroak, gerraren aurkako antidoto gisa, Europa bateratzea proposatu zuen eguna oroitzeko. 69 urte horietan zehar Europar Batasuna sortzeko balio izan duten balioak goraipatu nahi ditugu. Imajinatzeko gai izan ginen erantzunik sofistikatuena eman genion gatazka politikoari, eta, maiatzaren 26ko Europako Parlamenturako hauteskundeak direla medio, irekiko den ziklo honetan bultzatu nahi dugun Europa azalduko dugu. Maiatzeko hauteskundeekin aro berri bat hasiko da kontinentearentzat. Muturreko eskuineko mugimenduen eta mugimendu populisten, nazionalisten zein eurofoboen hazkundeari kontra egin behar diogu, nortasunarekin lotuta atzera egitea eta muga zaharrak eta berriak sortzea proposatzen dutelako propagandaren bidez eta gizarteko multzo handien itxaropenik eza erabiliz izan ere, multzo horientzako krisia ez da oroitzapen bat bihurtu, beren eguneroko errealitatea izaten jarraitzen du. Testuinguru horretan, PSOEk Europaren ideia zainduko du, Europak bere herritarrak zain ditzan, bakea eta segurtasuna eskaintzen jarrai dezan eta ekonomiaren oparotasuna, gizarte-ongizatea eta ingurumen-jasangarritasuna berma ditzan berriz ere. Munduko erronka handiak –biodibertsitatearen galera eta klima-aldaketa, pobrezia desegitea, garapen jasangarria sustatzea, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, giza migrazioak kudeatzea, iraultza teknologikoa, munduko merkataritza arautzea edo mehatxu hibrido berriak eta munduko terrorismoa– bakarrik konpon daitezke indarrak batuz, eta hori eskaintzen digu Europar Batasunak, pertsonak eta planeta bidezko globalizazio arautuaren ardatz izateko helburuz. Europa sozialagoa nahi dugu, zeinaren lehentasunetako bat enplegua sortzea den. Desberdintasunari aurka egiten dion Europa, eta zerga-bateraketari eta zerga-ihesaren aurkako borrokari garrantzia ematen diena. Gizarte- eta ingurumen-lehia desleialari aurka egiteko tresnak dituen Europa. Europa feminista, zeinaren lehentasunetako bat genero-indarkeriaren aurkako borroka den. Europa irekia eta anitza. Europa solidarioa, Agenda 2030, giza eskubideak eta globalizazio arautua bultzatzeko eragile global gisa duen erantzukizunari heltzen diona. Europa arduratsua, gure artean bizitza hobea bilatzen dutenengan dituen betebeharrak betetzen dituena. Europa berdea, datozen belaunaldiengan pentsatu eta klima-aldaketaren, biodibertsitate-galeraren eta ingurumen-narriaduraren aurkako borrokaren buruzagitza globala bere gain hartzen duena. Europeismoa balio sozialisten hondoan dago. 2018ko ekainean PSOE nazioko Gobernura itzuli zenez, Pedro Sánchezen zuzendaritzapean, Europa eraikitzea lehentasunezkoa da berriz ere Espainiarentzat, bereziki, bere dimentsio politikoan. Gure balioak eta interesak munduan defendatzeko tresnarik onena Europar Batasun indartsu eta bateratua dela dakigu, eta, horregatik, Espainiaren papera bultzatu dugu –eta jarraituko dugu– Alemaniarekin, Frantziarekin eta beste herrialde batzuekin batera, hala nola Portugalekin batera, Europa eraikitzeko eragile gisa, ekimen handiak zuzenduz, adibidez, langabeziako aseguru europarra edo Genero Indarkeriarako Europako Estrategia loteslea. EBaren bihotzean bultzada aurrerakoi hori osatzeko, halaber, sendoak izan beharra dugu Europako Parlamentuan, Frans Timmermans Europako sozialdemokraten hautagai erkidea Europako Batzordeko presidentea izan dadin. Asko dugu jokoan ziklo berri honetan, eta kemenez borrokatuko dugu nahi dugun Europaren alde.   Sozialistak garelako, europeistak garelako.   Europaren Egun zoriontsua izan! Mon, 24 Jun 2019 12:49:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Gizarte-zerbitzuen euskal sistema eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonei buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10991 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala elkarlanean gainontzeko euskal erakundeekin eta Hirugarren Sektoreko erakundeekin, Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren eta Gizarte Zerbitzuen Erakundearteko Organoaren esparruan, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema etengabe hobetzeko. 2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ezen, Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoaren garapenaren esparruan, egin ditzala jarraipen- eta ebaluazio-ekintzak. Ekintza horiek aurreikusita daude Planeko 5. atalean, planaren koordinazioari, dinamizazioari, jarraipenari, ebaluazioari eta eguneratzeari buruzkoan. 3.- Eusko Legebiltzarrak euskal erakundeei eskatzen die hobetu dezala datuen interoperabilitatea, operazio estatistikoak egin ahal izateko, balioko dutenak sistema hobetzeko erabakiak hartzen. Mon, 17 Jun 2019 01:25:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - ADIBIDEAK ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10256 1. ZK.KO KASUAINTERESDUNA ORAIN ETXEAN DAGO, BAINA HAUTESKUNDEEN EGUNEAN KANPOAN EGONGO DALEHENENGO URRATSA.- Eskatzailea PERTSONALKI joango da edozein postetxera eta funtzionarioari eskaera egingo dio. Horretarako, beharrezkoa izango da bere NAN, PASAPORTEA edo GIDABAIMENA (hauteslearen argazkia badu) erakustea, baita iraungita badaude ere (FOTOKOPIAK EZ DU BALIO, BEHARREZKOA DA JATORRIZKO AGIRIA IZATEA). Eskaera hori apirilaren 2tik maiatzaren 16ra arte egin daiteke.Postetxean emango dioten inprimakia posta bidez bozkatu ahal izateko erroldako inskripzioaren ziurtagiria eskatzeko da.BIGARREN URRATSA.- Eskatzaileak inprimakia bete ondoren, funtzionarioari emango dio. Inprimakian bere datu pertsonalak eta HAUTESKUNDEETAKO AGIRIAK ZEIN HELBIDERA BIDATZEA NAHI DUEN adieraziko ditu.  Eskatzaileak handik oso gutxira bidaiatuko badu eta joan baino lehen hauteskundeetako agiriak bere etxean jasotzeko denborarik izango ez duela uste badu egongo den tokiko helbidea (hotela, bigarren etxebizitza, etab.) adieraziko du. BALDIN ETA ESPAINIAKO HELBIDEA BADA.HIRUGARREN URRATSA.- Handik egun gutxi batzuetara, Hauteskunde Erroldaren Bulegoak posta bidezko botoa eskatu duen hautesleari boto eskubidea gauzatzeko hauteskundeetako agiri guztiak emango dizkio.Agiri horiek posta ziurtatuz jasoko ditu inprimakian adierazi duen helbidean. Hona hemen jasoko dituen agirien zerrenda:Alderdi politiko guztien boto-txartelak.Hauteskundeetako gutun-azala.Erroldan inskribatuta dagoela frogatzen duen ziurtagiria.Bozkatzea dagokion mahaiaren helbidea duen gutun-azala.Erantsitako agiriak nola bidali azaltzen duen liburuxka bat.Postariak agiri horiek INTERESDUNARI ESKURA ENTREGATU BEHARKO DIZKIO. Hauteslea agiri hauek entregatzeko unean ez badago etxean, postontzian ohar bat utziko diote dagokion postetxean PERTSONALKI ETA BERE NANarekin jaso ditzan.LAUGARREN URRATSA.- Bozkatzeko agiriak eskuratu ondoren, boto-txartela dagokion gutun-azalean sartuko du. Gutun-azal hori eta ERROLDAN INSKRIBATUTA DAGOELA FROGATZEN DUEN ZIURTAGIRIA HAUTESKUNDE-MAHAIra zuzenduta dagoen gutun-azalean sartuko ditu.Gutun-azal hori Posta Ziurtatuz bidali beharko du eta hori dohainik izango da. *** OHAR GARRANTZITSUA: EZ BIDALI POSTA ARRUNTAREN BITARTEZ (GUTUNONTZIA), BALIOGABETZAT JOTZEN BAITA.POSTA BIDEZKO BOTOA HAUTESKUNDEETAKO AGIRIAK JASOTZEN DIRENETIK maiatzaren 22ra ARTE BIDALI AHALKO DA. (Garrantzitsua da azken egunerako EZ uztea).2. ZK.KO KASUAINTERESDUNA ORAIN ETXETIK KANPO DAGO ETA EZ DA HAUTESKUNDEEN EGUNA BAINO LEHEN ITZULIKO.LEHENENGO URRATSA.- Hauteslea DAGOEN HIRIKO postetxera PERTSONALKI joango da eta funtzionarioari eskaera egingo dio. Horretarako, beharrezkoa izango da bere NAN, PASAPORTEA edo GIDABAIMENA (hauteslearen argazkia badu) erakustea, baita iraungita badaude ere. FOTOKOPIAK EZ DU BALIO. JATORRIZKO AGIRIA IZAN BEHAR DU.Postetxean emango dioten inprimakia posta bidez bozkatu ahal izateko erroldako inskripzioaren ziurtagiria eskatzeko da.BIGARREN URRATSA.- Hautesleak inprimakia bete ondoren, funtzionarioari emango dio. Inprimakian bere datu pertsonalak eta HAUTESKUNDEETAKO AGIRIAK ZEIN HELBIDERA BIDATZEA NAHI DUEN (hotela, bigarren etxebizitza, ikastetxe nagusia, etab.) adieraziko du.Adierazitako helbideak estatuaren barruan egon beharko du, ezin da INOLAZ ERE atzerriko helbide bat adierazi. Atzerriko helbide bat adieraziz gero, Probintziako Ordezkaritzak hautesleari eskaera itzuliko dio.HIRUGARREN URRATSA.- Handik egun gutxi batzuetara, Hauteskunde Erroldaren Bulegoak posta bidezko botoa eskatu duen hautesleari boto eskubidea gauzatzeko hauteskundeetako agiri guztiak emango dizkio. Agiri horiek posta ziurtatuz jasoko ditu inprimakian adierazi duen helbidean. Hona hemen jasoko dituen agirien zerrenda:Alderdi guztien boto-txartelak.Hauteskundeetako gutun-azala.Erroldan inskribatuta dagoela frogatzen duen ziurtagiria.Bozkatzea dagokion mahaiaren helbidea duen gutun-azala.Erantsitako agiriak nola bidali azaltzen duen liburuxka bat.Postariak hauteskundeetako agiri horiek INTERESDUNARI ESKURA ENTREGATU BEHARKO DIZKIO. Hauteslea agiri hauek entregatzeko unean ez badago etxean, postontzian ohar bat utziko diote dagokion postetxean PERTSONALKI eta bere NANarekin jaso ditzan.LAUGARREN URRATSA.- Bozkatzeko agiriak eskuratu ondoren, boto-txartela dagokion gutun-azalean sartuko du. Gutun-azal hori eta ERROLDAN INSKRIBATUTA DAGOELA FROGATZEN DUEN ZIURTAGIRIA HAUTESKUNDE-MAHAIra zuzenduta dagoen gutun-azalean sartuko ditu.GUTUN-AZAL HORI POSTA ZIURTATUZ BIDALI BEHARKO DU ETA HORI DOHAINIK IZANGO DA.OHAR GARRANTZITSUA: EZ BIDALI POSTA ARRUNTAREN BITARTEZ (GUTUNONTZIA), BALIOGABETZAT JOTZEN BAITA.POSTA BIDEZKO BOTOA HAUTESKUNDEETAKO AGIRIAK JASOTZEN DIRENETIK maiatzaren 22ra ARTE BIDALI AHALKO DA. (Garrantzitsua da azken egunerako EZ uztea).3. ZK.KO KASUAINTERESDUNA GAIXO EDO EZINDUTA DAGO ETA EZIN DA BOTOA EMATERA JOAN.Eskaera egin nahi duen pertsona gaixorik ala ezinduta badago eta ezin bada postetxera joan, pertsona bati bere ordez bozkatzeko ahalmena eman diezaioke. Horretarako honako pauso hauek eman beharko dira:LEHENENGO URRATSA. Bere gaixotasuna edo ezintasuna ZIURTAGIRI MEDIKO baten bitartez justifikatu beharko du. Medikuen Elkargo Ofizialaren ziurtagiri batean edo paper zuri batean jaso ahalko da. Bigarren kasuan, sinatzen duen sendagileak bere izen-abizenak eta zigilua, gaixoaren datuak eta honek daukan gaixotasuna edo ezintasuna eta eguna adieraziko ditu. Agiri hauek dohainik ematen dira helburu honetarako direnean.BIGARREN URRATSA.- Sinatutako ziurtagiri medikoa izanik, botoa kudeatzea nahi duen pertsonari ahalordea eman beharko dio. Horretarako EDOZEIN NOTARIOrekin harremanetan jarri beharko du (hiriburuetan NOTARIOEN ELKARGOAREKIN) eta gaixorik dagoen pertsona baten ORDEZKARIA IZAN AHAL IZATEKO AHALORDEA eskatu nahi duela adierazi beharko dio.Notarioak GAIXOA EDO EZINDUA DAGOEN TOKIRA JOAN BEHAR DU (etxebizitza partikularra, ospitalea, adineko pertsonen egoitza, senide baten etxea, etab.) eta haren aurrean, gaixotasuna duela justifikatzen duen ziurtagiri medikoa eta gaixoaren eta ordezkariaren NANak aurkeztu ondoren, ekintza horietarako ordezkari gisa arituko den pertsonari dagokion ahalordearen bitartez baimena emango dio.Gaixorik dagoen pertsonaren ordezkari izateko NOTARIO AHALORDEA DOHAINIK jaulkitzen da. Izatekotan, notarioak gaixoa dagoen tokira joatearen ondoriozko gastuak kobra ditzake (taxiaren faktura). Komenigarria da gaixoaren senideren bat notariotzara haren bila joatea.HIRUGARREN URRATSA.- Ahaldunak, notarioak eman dion ahalordearekin jokatu beharko du posta bidezko beste edozein botorako egin behar den moduan, hau da:AHALDUNA PERTSONALKI joango da edozein postetxera eta funtzionarioari eskaera egingo dio. Horretarako, beharrezkoa izango da bere NANa (FOTOKOPIAK EZ DU BALIO, JATORRIZKO AGIRIA IZAN BEHAR DU) ETA NOTARIOAK EMAN DION AHALORDEA aurkeztea.Postetxean emango dioten inprimakia posta bidez bozkatu ahal izateko erroldako inskripzioaren ziurtagiria eskatzeko da.LAUGARREN URRATSA.- AHALDUNAK inprimakia bete ondoren, funtzionarioari emango dio. Inprimakian bere datu pertsonalak, hauteslearenak (gaixo edo ezinduta dagoen pertsonarenak) eta HAUTESKUNDEETAKO AGIRIAK ZEIN HELBIDERA BIDATZEA NAHI DUEN adieraziko du eta gaixo edo ezinduta dagoen pertsonari dagokion Hauteskunde Erroldaren Bulegoaren Probintziako Ordezkaritzara BIDALIKO ditu.BOSGARREN URRATSA.- Handik egun gutxi batzuetara, Hauteskunde Erroldaren Bulegoak posta bidezko botoa eskatu duen pertsonari boto eskubidea gauzatzeko hauteskundeetako agiri guztiak emango dizkio. POSTA ZIURTATUZ JASOKO DITU inprimakian adierazi duen helbidean. Hona hemen jasoko dituen agirien zerrenda:Alderdi guztien boto-txartelak.Hauteskundeetako gutun-azala.Erroldan inskribatuta dagoela frogatzen duen ziurtagiria.Bozkatzea dagokion mahaiaren helbidea duen gutun-azala.Erantsitako agiriak nola bidali azaltzen duen liburuxka bat.Postariak agiri horiek AHALDUNARI ESKURA ENTREGATU BEHARKO DIZKIO. Hauteslea agiri hauek entregatzeko unean ez badago etxean, postontzian ohar bat utziko diote dagokion postetxean PERTSONALKI ETA BERE NANarekin jaso ditzan.SEIGARREN URRATSA.- Bozkatzeko agiriak eskuratu ondoren, boto-txartela dagokion gutun-azalean sartuko du. Gutun-azal hori eta ERROLDAN INSKRIBATUTA DAGOELA FROGATZEN DUEN ZIURTAGIRIA HAUTESKUNDE-MAHAIra zuzenduta dagoen gutun-azalean sartuko ditu.GUTUN-AZAL HORI POSTA ZIURTATUZ BIDALI BEHARKO DU ETA HORI DOHAINIK IZANGO DA.OHAR GARRANTZITSUA: EZ BIDALI INOIZ ERE POSTA ARRUNTAREN BITARTEZ (GUTUNONTZIA), BALIOGABETZAT JOTZEN BAITA.POSTA BIDEZKO BOTOA HAUTESKUNDEETAKO AGIRIAK JASOTZEN DIRENETIK maiatzaren 22ra ARTE BIDALI AHALKO DA. (Garrantzitsua da azken egunerako EZ uztea).OHAR GARRANTZITSUA:NOTARIOAK EMATEN DUEN AHALORDEA HAUTESLE BAKOITZARENTZAT SOILIK BALIO DU. EZIN DA HAUTESLE EDO BOTO-EMAILE BAT BAINO GEHIAGO BARNE HARTU. HORREZ GAIN, HAUTESLE BATEN ORDEZKARIA EZIN DA BESTE HAUTESLEREN BATEN ORDEZKARIA IZAN. Mon, 29 Apr 2019 06:00:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - POSTA BIDEZKO BOTOARI BURUZKO ARAU OROKORRAK]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10255 1.- Nork bozka dezake posta bidez.Posta bidezko botoa hauteskundeen egunean dagokien herrian egongo ez direla dakiten pertsonek eska eta gauza dezakete, baita gaixorik edo ezinduta daudenek ere, hauteskundeen egunean (maiatzaren  26an) hauteslekuetara joan ezin badute.2.- Noiztik eska daiteke posta bidezko botoa.Hauteskundeen deialdia egiten den egunetik (apirilaren 2a) maiatzaren 22ra arte.    3.- Nola eska daiteke posta bidezko botoa.Posta bidez bozkatu nahi duten pertsonek postetxe batean eskatu beharko dute. Posta bidezko botoa eskatzeko modua desberdina da hauteslea postetxera joan daitekeen ala ez kontuan izanda.Eskatzailea pertsonalki joango da edozein postetxera eta funtzionarioari eskaera egingo dio. Horretarako, beharrezkoa izango da bere NAN, PASAPORTEA edo GIDABAIMENA (hauteslearen argazkia badu) erakustea, baita iraungita badago ere (fotokopiak ez du balio, beharrezkoa da jatorrizko agiria izatea).Horretarako, inprimaki bat bete beharko du erroldan inskribatuta dagoela ziurtatzen duen egiaztagiri bat eskatzeko. Gero, Hauteskunde Erroldaren Bulegoaren Probintziako Ordezkaritzak hauteskundeetako agiriak eskabidean adierazitako helbidera bidaliko dizkio.Eskaera egin nahi duen pertsona gaixorik edo ezinduta badago eta ezin bada postetxera joan, bere ordez joango den pertsona bat ahalordetu ahalko du.Horretarako, beharrezkoa izango da daukan gaixotasuna ziurtagiri mediko baten bitartez justifikatzea. Ziurtagiri hori doakoa da helburu honetarako denean. Horrez gain, izendatu nahi duen ordezkariari notario-ahalorde bat ere eman beharko dio, edo atzerrian bizi bada, kontsul-agintaritzaren ahalorde bat eman beharko dio.Ahalorde hori ere doakoa da eta hautesle bakoitzarentzat soilik balio du (ezin ditu hautesle edo bozkatzaile bat baino gehiago barne hartu). Horrez gain, hautesle baten ordezkaria ezingo da aldi berean beste hautesle baten ordezkari izan.Ahalorde hori lortzeko beharrezkoa izango da notario bat ezinduta dagoen pertsonaren etxera joatea eta hark, ezintasunaren ziurtagiri medikoa ikusi ondoren, hauteskundeetan ezinduaren ordezkari gisa jardungo duen pertsonari baimena emango dio.4.- Nola bidali posta bidezko botoa.Hauteskunde Erroldako Bulegoak eskatzaileari eskabidean adierazitako helbidera posta bidez bidaliko dizkio hauteskundeetako agiri guztiak boto eskubideaz baliatzeko. Agiri horiek honako hauek izango dira:Boto-txartelak.Hauteskundeetako gutun-azala.Erroldan inskribatuta dagoela frogatzen duen ziurtagiria.Bozkatzea dagokion mahaiaren helbidea duen gutun-azala.Erantsitako agiriak nola bidali azaltzen duen liburuxka bat.Hauteslea agiri hauek entregatzeko unean ez badago etxean, postontzian ohar bat utziko diote dagokion postetxean pertsonalki eta bere NANarekin jaso ditzan, edo gaixoen eta ezinduen kasuan, dagokien ordezkariak jaso ditzan. Ordezkariek ahalordea eraman beharko dute.Bozkatzeko agiriak eskuratu ondoren, boto-txartela dagokion gutun-azalean sartu behar da. Gutun-azala eskatzailea erroldan inskribatuta dagoela frogatzen duen ziurtagiriarekin batera sartuko da hauteskunde-mahaira zuzendutako gutun-azalean, eta posta ziurtatuz bidaliko da dohainik.5.- Noiz arte bidali daiteke posta bidezko botoa.Posta bidezko botoa hauteskundeetako agiriak jasotzen direnetik maiatzaren 22ra arte bidali ahalko da. (Garrantzitsua da azken egunerako EZ uztea). GOGORATU BEHARREKO PUNTU GARRANTZITSU BATZUK.Posta bidezko botoa eskatu duten hautesleek ezingo dute hauteskunde-mahaian pertsonalki bozkatu.POSTA BIDEZKO BOTOA ESKATZEKO EZIN DA NAN, PASAPORTE EDO GIDABAIMENAREN fotokopia aurkeztu. Jatorrizko agiria aurkeztu behar da.Hauteskundeetako agiriak ezin ditu INOIZ ERE hauteslea ez den pertsona batek jaso. Notario-ahalorde baten bitartez baimendutako pertsonek SOIL-SOILIK egin ahalko dute hori, gaixorik edo ezinduta dauden pertsonen ordezkariak direnean, eta legean aurrez ikusitako bermeekin.Botoa hauteskunde-mahaira bidaltzerakoan, EZ AHAZTU Erroldan Inskribatuta zaudela frogatzen duen Ziurtagiria hauteskundeetako gutun-azalarekin batera sartzea.EZ NAHASI HAUTESKUNDE ERROLDAKO INSKRIPZIOAREN ZIURTAGIRIA, hau da, Erroldaren Ordezkaritzak posta bidez bozkatzeko eskatu duten pertsonei boto-txartelekin batera bidaltzen diena, eta ERROLDA-TXARTELA, hau da, Udalak hautesle guzti-guztioi zein mahaitan bozkatu behar dugun jakiteko bidaltzen diguna. ERROLDA-TXARTELAK EZ DU POSTA BIDEZ BOZKATZEKO BALIO.EZ BIDALI, INOLAZ ERE, bozkatzeko gutuna ohiko postaren bidez (postontzia), baliogabetzat joko baita. BETI BIDALI BEHAR DA POSTA ZIURTATUZ, Postetxe batetik.Posta bidez bozkatzeko, gaixorik dagoen pertsona baten ordezkari izateko NOTARIO-AHALORDEA DOHAINIK jaulkitzen da. Izatekotan, notarioak gaixoa dagoen tokira joatearen ondoriozko gastuak kobra ditzake (taxiaren faktura...). Komenigarria da gaixoaren senideren bat notariotzara haren bila joatea. Horrez gain, komenigarria da ere gaixoaren ordezkariak notario-ahalordearen kopia bat gordetzea jatorrizko agiria posta bidez bidali baino lehen.Notarioak ematen duen ahalordea hautesle bakoitzarentzat soilik balio du. Ezin da hautesle edo boto-emaile bat baino gehiago barne hartuHorrez gain, hautesle baten ordezkaria ezin da aldi berean beste hautesleren baten ordezkari izan.POSTA BIDEZKO BOTOA ESKATZEKO AZKEN EGUNA maiatzaren 16a da.HAUTESKUNDEETAKO GUTUN-AZALA MAHAIRA BIDALTZEKO AZKEN EGUNA maiatzaren 22a da.(Garrantzitsua da azken egunerako EZ uztea). Mon, 29 Apr 2019 05:57:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Relativa a la creación de un servicio de ventanilla única para niñas, niños y adolescentes que sufren o han sufrido abusos sexuales y para personas adultas supervivientes de abusos sexuales en la infancia]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11004 ENMIENDA DE TOTALIDAD El Parlamento Vasco, de conformidad con la proposición no de ley en tramitación sobre creación de una ponencia para realizar un estudio que brinde propuestas para la prevención, verdad y reparación de casos de abusos sexuales, considera que corresponde analizarse en el seno de dicha ponencia los mecanismos y servicios que se prestan por las instituciones implicadas con el fin de adoptar aquellas medidas que sirvan para mejorar dicho servicio y así garantizar una atención personalizada, integral y continuada, que garantice la protección y reparación para las niñas, niños, adolescentes y personas adultas que han sufrido violencias sexuales Thu, 20 Jun 2019 10:43:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Eusko Jaurlaritzako eta honen sozietateetako eta organismo publikoetako langileak hautatzeko prozesuen gardentasunari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11003 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio egungo bilkuraldia amaitu baino lehen proposatu ditzala dagozkion negoziazio mahaietan Euskadiko Administrazio Orokorreko eta haren menpeko erakunde, organismo eta sozietateetako zerbitzuak emateko langileen hautaketa sistema eguneratzea. Thu, 20 Jun 2019 10:39:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Relativa a la transparencia en la cofinanciación de los proyectos de saneamiento de aguas residuales en Euskadi]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11002 ENMIENDA DE TOTALIDAD El Parlamento Vasco considera que los fondos dedicados por el Gobierno Vasco a auxiliar a las entidades locales (consorcios, mancomunidades y ayuntamientos) en la financiación de proyectos de abastecimiento y saneamiento de aguas residuales deben aplicarse en base a una serie de criterios de selección y condiciones previamente establecidos y aprobados. El Parlamento Vasco considera que estas inversiones cofinanciadas por el Gobierno Vasco deben orientarse hacia la mejora global de la calidad de las aguas y del estado ecológico de las masas de agua de la Comunidad, y hacia la compatibilidad de la garantía del abastecimiento y de los caudales ecológicos, de acuerdo con las prioridades establecidas en los planes hidrológicos buscando optimizar el impacto de la inversión y su retorno social y ambiental y asegurando a la vez la adecuada amortización, mantenimiento y la sostenibilidad a largo plazo de las infraestructuras cuya financiación sea objeto de auxilio. El Parlamento Vasco considera que las condiciones para el auxilio del Gobierno Vasco a las entidades locales en la financiación los citados proyectos deben ser incluidos en el Reglamento Marco del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano, que debe aprobar el Gobierno Vasco a propuesta de la Agencia Vasca del Agua (Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda), de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas del País Vasco. El Parlamento insta al Gobierno Vasco a presentar, en el plazo de seis meses el borrador del citado Reglamento, en el que se recojan, entre otros contenidos, los principios orientadores, criterios de selección y condiciones relativos a estos fondos, como por ejemplo el estado ecológico de la masa de agua receptora, la coherencia con los Programa de Medidas de los planes hidrológicos, y la aplicación del principio de recuperación de costes de los servicios del agua, entre otros. Thu, 20 Jun 2019 10:36:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Euskadiko udalerri guztietako emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11001 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eta gainontzeko erakundeei eskatzen die jarrai dezatela, bakoitzak bere eskumenen eremuan, hainbat tresna abian jartzen. Helburua da modu koordinatuan ezartzen joatea Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako VII Plana, hala nola 4/2005 Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasun Legea. Thu, 20 Jun 2019 10:24:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Sobre políticas de juventud]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11000 ENMIENDA DE TOTALIDAD 1.- El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que desarrolle, según el procedimiento legislativo previsto, la Ley Vasca de Juventud.  2.- El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a continuar con la labor de análisis y estudios continuados que realiza, a través del Observatorio Vasco de la Juventud, de las políticas públicas transversales de los Planes de Juventud, y, en ese sentido, le insta a desarrollar el IV Gazte Plana en base a la metodología de evaluación y mejora continua. Thu, 20 Jun 2019 10:21:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Previsiones del Departamento de Vivienda en la promoción de alquiler para colectivos más desfavorecidos]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10917 El artículo  7.4 y  la Disposición Adicional cuarta de la Ley de Vivienda de 2015 mandatan orientar las políticas públicas de vivienda hacia la promoción del alquiler, destinado a los colectivos más desfavorecidos. Concretamente se precisa, para asegurar este objetivo, que debe asignarse al alquiler el 80% de los recursos públicos previstos en materia de vivienda, exceptuando los destinados a rehabilitación, y que dicho porcentaje se incrementará hasta llegar al 100% en los cinco años siguientes a la fecha de publicación de esta ley.  Es por ello que se presenta la siguiente PREGUNTA ORAL PARA SU RESPUESTA EN EL PLENO: -¿Cuál es la previsión del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda para cumplir este mandato de la Ley de Vivienda? Fri, 07 Jun 2019 01:06:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Belaunaldi berrietan euskara xaloa, euskara bizia, garatzeko plan estrategikoari buruz.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10971 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, zeharlerrotasuna oinarri hartuz, koordinatu ditzala hedabide, ikus-entzunezkoetako, mundu digitaleko, kirola eta kultura alorreetako ekimenak, euskara xaloraren erregistroen sustapen, garapen eta ezarpena erdiesteko xedez . Helburu honekin, Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, agenda estrategikoa lantzeko prozesuan txertatuta ,areagotu dezala, alde batetik, Sailen arteko koordinazioa, eta bestetik, HAKOBAren baitan jorratu dagiala gainontzeko maila instituzionalekin, eta euskalgintzako erakundeekin elkarlanean, euskararen ahozko erregistroak sustatzeko eta garatzeko estrategiak eta hauek ezartzeko politika eta neurriak. Fri, 14 Jun 2019 12:25:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Elkarte askatasunari eta enpleguaren babesari buruz, krisi negoziatzeko kolektiboan lan egiten duten enpresen zentroak Euskadin]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10983 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak enpleguaren defentsaren alde egiten du krisian dauden enpresen prozesuetan, hala nola ordezkaritza duten erakunde sindikal guztien partehartzearen alde prozesu horien negoziaketetan, eragindako enpresek lantokiak dituztenean baita beste erkidego autonomo batzuetan ere.  2.- Eusko Legebiltzarrak Langileen Estatututu berri bat egitea eskatzen du, berreskuratuko duena lan administrazioaren funtzioa enplegua erregulatzeko espedienteen prozeduretan, izan aldi baterakoak zein behin betikoak. Mon, 17 Jun 2019 11:42:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Sobre atención a las y los pacientes pediátricos con cáncer en Euskadi.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10928 ENMIENDA DE TOTALIDAD “1.-El Parlamento Vasco, insta al Departamento de Salud del Gobierno Vasco a seguir desplegando en los centros de referencia para la atención oncológica pediátrica, las medidas y actuaciones contempladas en el Plan Oncológico de Euskadi 2018-2023, y específicamente en el objetivo 26 de dicho Plan.  2.-El Parlamento Vasco insta al Departamento de Salud del Gobierno Vasco a estudiar la situación de los niños y niñas que padecen cáncer en el territorio alavés, y que se desplazan al Hospital Universitario Cruces, con el objetivo de analizar las pruebas que se podrían realizar en las instalaciones sanitarias alavesas, con el fin de evitar algunos desplazamientos”. Mon, 10 Jun 2019 12:33:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Aire-garraioko zerbitzuen erabiltzaileen hizkuntza-eskubideei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10927 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari 123/2008 Dekretuaren pean dauden erakundeetako ordezkariekin harremanak estutu ditzala lankidetza sendotze aldera, herritarren hizkuntza eskubideak bermatuak izan daitezen.                                 Mon, 10 Jun 2019 12:29:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Crear una ponencia para realizar un estudio que brinde propuestas para la prevención, verdad y reparación en los casos de abusos sexuales.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10926 ENMIENDA DE TOTALIDAD Tener en cuenta la Proposición no de Ley aprobada en el Parlamento el 20 de diciembre de 2018, 124/2018, relativa a las violencias sexuales contra la infancia y adolescencia. Tener en cuenta la Proposición no de Ley aprobada en la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad el 5 de junio de 2017, 85/2017, relativa a la creación de una ponencia con el encargo de realizar un informe de evaluación con recomendaciones sobre las políticas contra la violencia hacia niñas, niños y adolescentes.  Tener en cuenta el trabajo y los datos obtenidos por el servicios Zeuk Esan y solicitar a los medios de comunicación que cuando informen sobre quebrantamientos de los derechos de menores, mencionen el servicio Zeuk Esan. Mon, 10 Jun 2019 12:23:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Relativa a la toma de medidas especiales urgentes para el impulso del pequeño comercio vasco]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10925 ENMIENDA DE TOTALIDAD El Parlamento Vasco insta:  A las instituciones competentes a analizar, en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria la fiscalidad vinculada al comercio. Al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco a analizar la implantación de la denominación “tienda tradicional” y “tienda histórica” junto con los agentes del sector, en la Mesa de Comercio de Euskadi y los criterios de ayudas para fomentar este tipo de comercio. Al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco a trabajar y consensuar con los agentes del sector y en el ámbito de sus competencias, los criterios sobre horarios y establecimiento de períodos de rebajas, de manera que junto con el Gobierno del Estado se puedan adoptar las medidas más beneficiosas para el comercio en Euskadi, permitiendo además una efectiva conciliación y condiciones laborales dignas a las personas trabajadoras del sector comercial. Al Gobierno Vasco a incluir en los Presupuestos Generales de Euskadi los programas, medidas y ayudas que más consenso aúnen en el sector comercial y se incorporen dentro de los instrumentos de planificación que se aprueben, incrementando el presupuesto anualmente en el área de comercio, como mínimo, la media porcentual de incremento que experimente el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. Mon, 10 Jun 2019 12:20:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - 2018-2022 Euskal Estatistika Planari buruz.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10915 GEHITZEKO ZUZENKETA BAKARRA Operazio Estatistiko berria gehitzen zaio 2018-2022 Euskal Estatistika-Planaren Lege-Proiektuaren I. Eranskinari, estatistika operazioei buruz. 070225 Finantzaketa eta Gastu Publikoa Kirolean Helburu orokorrak Finantzaketa eta Gastu Publikoa Kirolean estatistikaren helburua da, oinarrian, EAEko herri-administrazio nagusiak kirol arloan egiten ari diren ekarpen ekonomikoen eta inbertsioaren tamainaren panoramika eskaintzea. Organismo arduraduna Kultura eta Hizkuntza Politika Saila. Beste organismo parte-hartzaileak Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística Gai-eremua 07 - Kultura, aisia eta kirolak Egoera Berria Hedatzeko aldizkakotasuna 4 urtekoa Eragiketa-mota Sintesia ZIOA: Euskadiko A.E.ko Administrazio Publikoek Kirolean egindako ekarpen ekonomikoek eta inbertsioek osatzen duten garrantzia ekonomiko nagusien panoramika bat lortzea. Fri, 07 Jun 2019 12:56:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Idoia Mendia Euskal Sozialisten idazkari nagusiaren hitzaldia ekitaldiaren hasieran]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10028 Egun on. Eskerrik asko Odóni eta María Jesúsi.  Eskerrik asko ministro berriz ere Euskal Sozialistekin batera egoteagatik bidaia honetan. Eskerrik asko egiten dugun lana partekatzeagatik, lan horri esker, euskal herritarrek ahalbidetu dutelako Pedro Sánchezen Gobernutik hasi duzuen proiektuari jarraipena ematea. Hamar hil horietan lortu duzue euskaldunek berriz sentitzea Espainiako Gobernua haiekin dagoela. Eta Gobernu horrek denon eskubideengan eta askatasunengan sinesten du, edozein lekutan bizi direla, autogobernuan sinesten du, baita herrialde pluralean ere, eta elkarbizitzaren alde jotzen du. Eta oso argi dugu ez genituela zertan jasan behar murrizketak eta gatazka.  Bereziki argi dute PPren politikak jasan dituztenek. Dakitenez, ostiral beltzak ostiral sozialekin, itxaropenez eta etorkizunez beterikoekin, aldatzea posible zen.   Badakite euskal pentsiodunek, zeinei pentsioa eguneratu zaien. Badakite jokoan dagoela gobernu sozialistak beren diru-sarrerak bermatzea edo eskuineko gobernu batek berriz murriztea.   Milaka euskal langilek dakite. Badakite gobernu sozialistarekin gutxieneko soldatak gora egiten jarraituko duela, eskuindarrei gehiegizkoa iruditzen zaiena. Badakite gobernu sozialistarekin lan-eskubideak berreskuratuko direla eta eskuindarrekin, ordea, babesik gabe jarraituko dutela.   Badakite, halaber, euskal herritarren erdiak, emakumeek, jokoan dutena. Badakite lehian ari direla berdintasun osora aurrera egitea edo gizonen agintepean jarraitzea.   Euskal gazteek ere badakite. Badakite jokoan daudela hezkuntzarako eskubidea, lan-aukerak izateko eskubidea, ordaindu ahal duten etxebizitza bat edukitzeko eskubidea edo, bestela, atzerrira joan edo gurasoen eraginpean bizitzea.    Euskaldun guztiok dakigu.  Gobernu sozialistak irekitako bidea esploratuko dugula gure autogobernua sendotzeko, elkarrizketaren eta akordioaren bidez, edo, bestela, atzean utzi nahi genuen gatazkaren arora itzuliko garela. Agerian geratu dira gezur denak, zeinekin etsipeneko eta gatazkako zazpi urte jantzi nahi zituzten. Eskuinek oso argi utzi dute aurrez pentsatutako plan bat zutela herritarrei eskubideak eta askatasunak kentzeko.   Eta Gobernu sozialistak oso argi utzi du ordezko aukera bat dagoela, beharrei eta arazoei aurrez begiratu eta konponbideak bilatu zitezkeela. Konponbide horiek onartu dituzuen neurrien baitan zeuden. Eta aurrekontu handi-nahienetan zeuden ere bai, sozialenetan, eta denbora luzean aurkeztu ziren aurrerakoienetan.  Hor zeuden. Eta atzera bota zituzten. Eskuinek eta independentistek. Bata bestearen eskutik. PP eta Bildu, Ciudadanos eta ERC alderdiek. Lotsarik gabe sozialismoari susmoak leporatu nahi dizkietenek. Lotsa galdu eta senetik ateratzen direnek. Gure hildakoen eta bizirik iraun dutenen oroimena mespretxatzen dutenek. Konstituzioaren eta legearen babeseko lezioak eman nahi dizkiguten lotsagabeek. Gaur hemen gertu dugu Rivera, Koloneko triunbiratuetako bat. Ez dakit jakingo duzun, María Jesúes, kanpaina-hasiera honetan errelebo-lasterketa bat egin dutela Euskadin. Casado ostiralean, atzo Abascal eta gaur Rivera. Funtsean, gauza berdina esateko: pluralitatea soberan dagoela, Estatutua soberan dagoela eta eskubide sozialak soberan daudela. Aznarren hiru semebitxien lekukotzaren baitan dagoen mezua hori da, eta egunotan Euskaditik hedatzen ari dira, beren Korrika partikularrean. Hirukotearen gaurko txanda hemen ondoan da, Errenterian. Riveraren txanda da gaur. Eta ongi-etorria ematen diogu.  Erresistentzia sozialistaren sinboloetako bat ezagutu ahal du. Herri hori bere kabuz ezagutzeko aukera du. Gure Herriaren Etxea, 25 urtetan, 27 aldiz eraso zutela ezagutzeko aukera du. Eta inoiz ez genuen hura utzi.   Bertan hil zuten Vicente Gajate gure kidea. Bertan jazarri zituzten gure zerrenden parte izaten ausartu zirenak.  Eta, halere, inoiz ez genion gure burua aurkezteari utzi, eta Udala hiru hamarkadez zuzentzea lortu genuen. Zerrenda sozialistetan sartzeko modua ez zen dirua ordaintzea, Ciudadanosen ez bezala. Zerrenda sozialistetan sartzeko, askatasuna ordaintzen zen, denona irabazteko. Hori da Konstituzioa defendatzea. Hori da askatasuna defendatzea. Ez da paseatzea sozialistok herri askea izatea lortu dugunean. Guri libre izatea uzten ez zigutenean bertan egotea zen. Baina ez da hemen Errenterian, hemen Donostian Odónekin edo Euskadi osoan demokrazia babesteagatik, zeinarengatik osasun-kordoi bat jarri digun. Baizik eta Riverak Koloneko aliantza finkatu nahi duelako. Casadoren eta Abascalen helburu berdinak dituelako. Elkarrizketaren, itunen eta gizarte-kohesioaren bideari amaiera eman nahi diotelako, hain zuzen ere, Gobernu sozialistak bere egin duena, eta datorren lau urteetarako proposatzen duguna. Casadok, Riverak eta Abascalek helburu berdinak dituzte. Proiektu berbera dute: pluraltasunarekin amaitzea, autogobernuarekin amaitzea, eskubide sozialekin amaitzea.  Mezu hori daramate hirurek asteburu honetan Euskadin egin duten Korrika berezian. Eskuz-eskuz pasa duten lekukoa. Inposizioarena. Bazterketarena. Eta hemen gaude Sozialistak, beti bezala, tinko eta duin, demokrazia, tolerantzia eta gizarte irekiak defendatzen. Horixe da gure proiektua. Horixe euskal gizartearentzat dugun mezua. Euskadin bikain ulertu dute mezu hori. Horregatik, Pedro Sánchezek Gobernuaren presidente izaten jarraitzea nahi dutela adierazi dute. Erabat esan dute eskuinen itzulera nahi ez dutela. Baina beharbada itzuliko dira.  Horregatik, boto bat ere ezin dela galdu esan nahi dugu. Boto sozialista bat ere ez dadila etxean geratu, ez baitago nagitasunerako edo zalantzarako aukerarik. Izan ere, eskuindarrek ez gobernatzeko modu bakarra da Pedro Sánchezek gobernatzea. Iraganera ez itzultzeko modu bakarra da etorkizunari begiratzen dioten boto sozialistak batzea. Gatazka ez itzultzeko modu bakarra da elkarrizketaren alde egiten duten boto sozialistak batzea. Minari heltzen diotenek ez batzeko modu bakarra da aniztasunaren eta elkarbizitzaren aldeko boto sozialistak batzea. Soilik boto sozialistak egin dezake posible. Alderdi Sozialistari bozkatuz gero bakarrik izango da posible. Gerta dadila behar dugu. Euskadik behar du. Eta Euskadik posible egingo du hautagai horiekin eta, besteak beste, María Jesús Montoro ministroarekin. Mon, 06 May 2019 08:18:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Comisión de Investigación del proceso de adjudicación de la prestación de los servicios de comedores escolares de gestión directa del Gobierno Vasco desde el año 2003 y responsabilidades políticas derivadas.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10913 ENMIENDAS Ver archivo pdf   Fri, 07 Jun 2019 12:49:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Ubik liburutegiko bitartekarien lan-gatazkan inplikatzearen inguruan]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10912 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala mantentzen, ere eskumeneko materietan, elkarrizketa edo beharrezko negoziazioa enpresaren eta sindikatuen ordezkariekin. Helburua da Tabakalerako UBIk Liburutegiko langile guztientzat lan-baldinrza duinak bermatzea.   Era berean, UBIko pertsona langileen lan-aldarrikapenei dagokienez, Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu, Tabakalera Nazioarteko Kultur Garaikideko Zentroko bazkide gisa, berriro interesa ager dezala UBIkeko langile bitartekarien lan-egoerari buruz, zerbitzua ematen duen enpresarekin duten gatazka konpontze aldera. Fri, 07 Jun 2019 12:45:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Tokiko eta hurbileko merkataritza sustatzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10911 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak eskumena duten erakundeei eskatzen die azter ezatela, Zergen Koordinaiorako Organoaren baitan, Merkataritzari lotutako fiskalitatea. Fri, 07 Jun 2019 12:38:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Portugaleteko Errepelega auzoan aurreikusitako bizitegi-garapena berrikusteari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10910 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak aitortu egiten du Errepelega auzoko inguru zaharrenetako herritarrekin dagoen zor soziala eta ingurumenekoa, garapen industrial bizi eta luzeak etxebizitza parkean eta auzotarren bizi-kalitatean eragindako hondatzearen ondorioz. 2.- Eusko Legebiltzarrak beharrezko deritzo kontuan hartzea kaltetutako auzotarren partehartzea, ahalik eta adostasun handiena bilatuz eskumena duten erakundeen artean, planifikazio urbanistiko moderno bat lortzeko, ahalbidetuko duena oreka egokia lortzea garapen erresidentzialaren, ekipamenduen eta aisialdirako guneen artean.  3.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eta Portugaleteko Udalari eskatzen die sakon berrikusi dezatela SUNC-1 Plan Berezia adierazitako irizpideetan oinarrituz, eremuaren ordenazio urbanistikoa hobetze aldera. Berrikusketa horrek, nolanahi ere, bermatuko du El Robleko auzotarrei ostatu ematera bideratutako etxebizitzen promozioa, egoera prekarioan baitaude, eta hori eraikitzea ezin da gehiago luzatu eta baita ere Federico Martínez kaleko auzotarren baldintza urbanistikoak hobetzea, berdeguneei eta gune libreei dagokienez. Fri, 07 Jun 2019 12:34:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Relativa al impulso del Gobierno a las políticas de lucha contra el cambio climático]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10907 ENMIENDA DE TOTALIDAD El Parlamento Vasco muestra su máxima preocupación por la aceleración del calentamiento climático global constatado por la comunidad científica internacional, cuyos efectos ya se evidencian también en la climatología y en los ecosistemas vascos y se compromete en el marco de sus competencias a dinamizar e impulsar las iniciativas que en materia de cambio climático y energía le sean presentadas en la búsqueda del mayor consenso político posible. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a desarrollar la política de lucha contra el cambio climático y transición energética con la urgencia y la ambición necesarias para lograr los objetivos de mitigación y adaptación establecidos internacionalmente consolidando así el compromiso de Euskadi hacia un territorio más sostenible, justo y solidario. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a trasladar a sede parlamentaria un anteproyecto de Ley de Cambio Climático del País Vasco en el plazo máximo de 6 meses, una vez realizado un intenso y adecuado proceso de participación pública que recoja e incorpore las aportaciones de la sociedad vasca. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a redoblar las acciones de información, formación, divulgación y sensibilización de los sectores públicos, privados y ciudadanía en general que permita a la sociedad vasca tomar conciencia de los retos y las oportunidades que plantea la lucha contra el cambio climático. Fri, 07 Jun 2019 12:50:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Lehen arretako estrategietan farmaziak eta horko profesionalek bete behar duten eginkizunari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10906 “Eusko Legebiltzarrak aitortu egiten du farmazia komunitarioak eta haren profesionalek betetzen duten funtsezko lana osasunaren zaintzan eta haren beharrezko ekarpena osasun arreta bere osotasunean hobetzeko eta osasun emaitza hobeak lortu ahal izateko Euskadiko Autonomia Erkidegoko pertsona guztientzat.  Hori dela eta, Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eskatzen dio:  Jarrai dezala sustatzen farmazia prestaziorako kudeaketa-eredu bat balioa emango diona farmazia komunitarioari eta farmazia-bulegoarn elkarlana, koordinazioa eta integrazioa lagunduko duena euskal osasun sistemaren gainerako eragileekin bere maila guztietan, baita Lehen Arretan ere.  Ekintzak garatu ditzala farmazia komunitarioa euskal osasun sistemaren eragile bat gehiago gisa har dadin, eta sustatu dadila bere jarduera beste arreta-mailekin zein Lehen Arretako farmazeutikoekin koordinatuta”. Fri, 07 Jun 2019 12:12:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Osakidetzako langileen politikaren eta hautaketa-prozesuen eredua aztertzeko txostenean]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10908 Ikusi pdf fitxategia. Mon, 24 Jun 2019 11:19:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Kultura-azpiegituretako eta espazioetako lan-prekarizazioaren ereduari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=9919 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala mantentzen, ere eskumeneko materietan, elkarrizketa edo beharrezko negoziazioa enpresaren eta sindikatuen ordezkariekin. Helburua da Tabakalerako UBIk Liburutegiko langile guztientzat lan-baldinrza duinak bermatzea.  Era berean, UBIko pertsona langileen lan-aldarrikapenei dagokienez, Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu, Tabakalera Nazioarteko Kultur Garaikideko Zentroko bazkide gisa, berriro interesa ager dezala UBIkeko langile bitartekarien lan-egoerari buruz, zerbitzua ematen duen enpresarekin duten gatazka konpontze aldera. Fri, 05 Apr 2019 01:19:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Mendeko egoeran dauden pertsonentzako arretari buruzko lanbide-prestakuntzako ikastaroan euskara txertatzeari buruz. ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=9918 OSOKO ZUZENKETA Eusko legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala Lanbide eta HABE-ren arteko hitzarmena lantzen, hitzarmen honen baitan eman daitezkeen aurrerapausoak ematen jarraitzeko. Fri, 05 Apr 2019 12:54:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - EAEko adinekoentzako egoitza-zentroei buruzko dekretuaren generoaren araberako eraginari buruzko txostena berregiteari buruz.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10905 OSOKO ZUZENKETA “1.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarraitu dezala bere konpetentziadun esparru guztietan berdintasun irizpideak txertatzeko ekintzak lantzen eta ezartzen.  2.- Modu berean, Eusko Legebiltzarrak Emakundek berdintasunerako politikak diseinatu, bultzatu, haien inguruan aholkatu, koordinatu eta ebaluatzen, bai eta gizartea sentsibilizatzen, eta EAEko emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreal eta eraginkorra lortzeko xedez betetzen duen lanari aitortza egiten dio”. Fri, 07 Jun 2019 12:04:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Sestaoko Albiz ikastetxean jolasleku estalia eraikitzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10895 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari eskatzen dio 2019-2023 Azpiegitura Planean txertatu dezala Albiz ikastetxean jolas leku estalia eraikitzea, Planean ezarritako irizpideen arabera lehentasuna emateko aldian ekimen honi. Thu, 06 Jun 2019 10:44:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Ammiantoaren Biktimentzat Kompentsazio Funts bat Sortzeko Legea]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=10894 Ikusi erantsitako fitxategia (pdf formatua) Thu, 06 Jun 2019 10:37:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Espainiar Estatuan izaten air diren zentsuaren eta adierazpen askatasunaren aurkako gertaeren inguruan ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=9939 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak bere konpromisoa berresten du adierazpen askatasunaren aldeko defentsan, demokraziaren bermeetako bat izanik. Mon, 08 Apr 2019 01:04:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Venezuelan bizi edo interesik duten eta herrialde horretako krisi social eta politikoaren zigorra pairatzen duten euskal herritarrentzako Eusko Jaurlaritzaren laguntzei buruzko Eusko Jaurlaritzaren ekintzen gainean]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=9938 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak, Venezuelako herritarrekin jarduera humanitario baten aldeko bere azken adierazpenaren ondoren, -eta zehazki euskaldun venezuelarrekin-, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ezen, bere lankidetza, giza eskubide, kanpo ekintza eta euskal kolektibitateen politikak jarraituz, jarrai dezala beharrezko neurriak garatzen eta indartzen laguntza humanitario hori ahalbidetzeko eta sustatzeko, globaltasun ikuspegi batetik.  Era berean, eskatzen du Venezuelan krisi humanitarioko egoera horrek dirauen bitartean, urtero bidal diezaiola Legebiltzar honi laguntza humanitariorako jasotako eskari guztien balantzea, hala nola Eusko Jaurlaritzak abian jarritako erantzun-neurriak. Mon, 08 Apr 2019 01:00:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Venezuelan bizi edo interesik duten eta herrialde horretako krisi social eta politikoaren zigorra pairatzen duten euskal herritarrentzako Eusko Jaurlaritzaren laguntzei buruzko Eusko Jaurlaritzaren ekintzen gainean]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=9937 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak, Venezuelako herritarrekin jarduera humanitario baten aldeko bere azken adierazpenaren ondoren, -eta zehazki euskaldun venezuelarrekin-, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ezen, bere lankidetza, giza eskubide, kanpo ekintza eta euskal kolektibitateen politikak jarraituz, jarrai dezala beharrezko neurriak garatzen eta indartzen laguntza humanitario hori ahalbidetzeko eta sustatzeko, globaltasun ikuspegi batetik.  Era berean, eskatzen du Venezuelan krisi humanitarioko egoera horrek dirauen bitartean, urtero bidal diezaiola Legebiltzar honi laguntza humanitariorako jasotako eskari guztien balantzea, hala nola Eusko Jaurlaritzak abian jarritako erantzun-neurriak. Mon, 08 Apr 2019 01:06:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Laneko Nazioarteko Erakundearen mendeurrenaren ospakizunari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=9941 2019an zehar, ekitaldiak egiten ari dira mundu osoan LNEren sorkuntzaren mendeurrena ospatzeko. Ekitaldiei hasiera eman zitzaien urtarrilaren 22an, eta, 2019an zehar jarraituko dute. Laneko Nazioarteko Erakundea Nazioen Sozietateari atxikitako agentzia gisa sortu zen 1919an, Versailleseko Itunaren, Lehen Mundu Gerrari amaiera eman zionaren, ondorioz. Mendeurrenaren aukera erabili nahi da LNEren lorpenak nabarmentzeko, baita haren jardunak pertsonen bizitzarengan duen eragina ere. Funtsezko balioak ezagutzera ematean eta indartzean datza. Euskal Autonomia Erkidegoak urteurrenean zer modutan parte hartuko duen jakiteko, ahoz erantzuteko galdera hau egiten diot Lan eta Justizia sailburuari.  Aurreikusi al du Eusko Jaurlaritzak, eta, zehazki, Lan eta Justizia Sailak ekitaldiren batekin parte hartzea LNEren mendeurrenaren ospakizunean?   Fri, 12 Apr 2019 06:34:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Euskera jakiteko eskubidea bermatzeko ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=9915 ZUZENKETA Fri, 05 Apr 2019 12:48:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Euskadiko Poliziaren Legearen bosgarren aldaketari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=9914 ENMIENDAS   Tue, 09 Apr 2019 06:46:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Osakidetzako 2016-2017 lan-eskaintza publikoan ospitaleetako espezialitate medikoen ebazpen-prozesua kautelaz eteteari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=9762 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Osasun Sailari eta Osakidetzari eskatzen die:  Beharrezko neurri guztiak har ditzatela Osakidetzako 2016-2017 EPEko hautaketa-prozesua ahalik eta azkarren amaitu ahal izateko gardentasunez eta berdintasun-, meritu- eta gaitasun-printzipioak errespetatuz, profesionalik onenak hautatze aldera. Behin dagokion auzitegiaren aldetik epailearen ebazpena emanda eta oposizioan parte hartu duten pertsonei ahalik eta kalte txikiena eragite aldera, arrazoizko epe batean, ekin diezaiola bere kasuan azterketak errepikatzeari, kontuan izanik Arartekoaren gomendioak eta indarrean dagoen lege-esparruaren baitan. Fri, 22 Mar 2019 11:54:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Sailaren merkataritza-ekintzailetzarako laguntzei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=9761 «Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak» legebiltzar-taldeak ulertzen duenez, Euskadiko hurbileko merkataritzako ekintzailetzari laguntzeko Sailak zer tresna ematen duen jakin behar da. Erreleboa hartu eta merkataritzarako sarbide berriak sustatzen dituzten ekintzailerik ezean, ezinbestekoa da gure eredua mantendu edo hobetzea. Eredu horren helburu nagusia izan behar da sektorean kalitatezko enplegua sendotzea eta arreta berezia ematea emakume ekintzailea baldintza berdinekin txertatzeari. Horrez gain, aukera eman behar du herriak eta hiriak dinamizatzeko eta hiri-espazioak eraginkortasunez kudeatzeko. Horregatik, OSOKO BILKURAN AHOZ ERANTZUTEKO GALDERA hau egiten diogu Ganbera honetan Sonia Pérez Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailburuari:   Gaur egun, zer balantze egiten du sailburuak bere Sailak merkataritza-ekintzailetzarako eman dituen laguntzez? Thu, 28 Mar 2019 07:28:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Osoko bilkura monografikoa eskatzea Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan behar dugun espetxe-ereduari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=9760 EBAZPEN-PROPOSAMENAK Ikusi dokumentu erantsia (.pdf) Thu, 28 Mar 2019 02:49:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Korrikaren adierazpen institucionala]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=9913 ADIERAZPEN INSTITUZIONALA   Fri, 05 Apr 2019 12:28:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Gazte etorkin adingabeei hezkuntza-sistemara sarbidea bermatzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=9677 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskotzen dio beharrezko neurriak bultza ditzala, egun Oinarrizko Lanbide Heziketa ikasteko edo bertan matrikulatzeko baldintzak betetzen ez dituzten gazteek a ukera izan dezaten formakuntza ibilbide berezietan sartzeko, LH titulazioa lortzea ahalbidetuko diena. Wed, 13 Mar 2019 11:55:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Transferentzien egutegiari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=9676 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, Espainiako Gobernuarekin egin beharreko lan-plangintzan eta –egutegian, lehentasuneko izaeraz sar dezala Gizarte Segurantzako alorreko eskumenak EAEra transferitzea, Gernikako Autonomia Estatutua onesten duen 3/1979 Lege Organiko 18.2 artikuluan eta 5. Xedapen Iragankorrean jasotakoarekin bat. Wed, 13 Mar 2019 11:44:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Zaintza-lanei, gizarte berdintzaileagoari eta bizitzak erdigunean jartzeko tresnei-buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=9673 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio diseinatu eta abian jar dezala, legealdi honetan zehar, Pertsona Zaintzaileak Laguntzeko Estrategia bat.  Estrategia horrek neurriak jaso beharko ditu zaintza-lanak aitortzeko, horiei balioa emateko eta horien inguruan sentsibilizatzeko, eta pertsona nagusien zein beren senideen metodologia partehartzaileak izango ditu. Wed, 13 Mar 2019 11:40:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - : Euskal administrazioetan eta bereziki greban dauden sektore feminizatuetako soldata-arrakala ezabatzeko hartuko diren neurriei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=9670 OSOKO ZUZENKETA 1.-Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio bere eskura dituen tresna guztiak onartu eta gauzatzen jarrai dezala, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana betetzeko, 2016-2020ko legegintzako berdintasunari buruzko agenda politikoa barne, ekintza-eremu guztietarako esparru eta zuzendaritza plana izanik.  2.-Modu berean, eta plan horretan ezarritako lerro estrategikoak jarraituz, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio "Estrategia eta Jarduera Plan Operatiboaren" esparruan jarraitu dezala Euskadin soldata arrakala murrizteko. Euskadi  2030. urtean Europako herrialdeetako soldata arrakala baxuena dutenen bost herrialdeen artean izatea helburu duelarik, gizon eta emakumeen arteko soldata berdineko klausulak ezarriz eta euskal kontratazio publikoan soldata arrakalaren kontrako neurriak  ezarriz.  3.-Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarraitu dezala  duela gutxi martxan jarritako soldata-ekitatearen Lan Ikuskaritzaren Plan Espezifikoarekin, zuzeneko eragina duena soldata arrakala eragiten duten arrazoi nagusietan:  soldata-diskriminazioan eta lan-iruzurrean.  4.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, soldata-ekitatearen Lan Ikuskaritzaren Plan Espezifikoan jasotakoaren arabera, ikuskapen unitate espezifikoak hiru lurraldeetan sortu daitezela, baita formakuntza soldata arrakalaren zergaitiaren azalpenen inguruan Wed, 13 Mar 2019 11:34:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Euskal Autonomia Erkidegoko adinekoentzako egoitza-zentroetako egoerari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=9669 OSOKO ZUZENKETA 1.- EUsko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ezen, gainontzeko euskal administrazioekin elkarlanean eta horiekin koordinatuta, nork bere eskumenen eremutik, aurrera egin dezaten pixkanaka Gizarte Zerbitzuen Legeko 22. Artikuluan -Zerbitzu eta Prestazioen Katalogoari buruzkoan- aurreikusitako zerbitzu eta prestazioak egokitzen. Helburua da euskal herritarren premiai erantzun hobea ematea. 2.- Eusko Legebiltzarrak euskal erakundeei eskatzen die ezen, Gizarte Zerbitzuen Legeak bakoitzari emandako eskumenetatik, bultza dezatela ematen duten zerbitzuen ikuskaritza, ebaluazioa eta jarraipena. Wed, 13 Mar 2019 11:30:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - 10/2016 Legea, ekainaren 20koa, Legegintzako Herri Ekimena arautzen duena aldatzeko lege-proposamena (11/09/02/02/00023)]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=9668 Behean sinatzen duten legebiltzar-taldeek, Ganberaren indarreko erregelamenduaren babespean, ondorengo agerraldiak eskatzen dituzte, 10/2016 Legea, ekainaren 20koa, Legegintzako Herri Ekimena arautzen duena aldatzeko lege-proposamenaren inguruan (11/09/02/02/00023): Vicente Cabedo Mallol, Konstituzio Zuzenbideko irakasle titularra Valentziako Unibertsitate Politeknikoan, «Las dos generaciones de leyes autonómicas sobre la iniciativa legislativa popular» liburuaren egilea. Asociación Mifirma elkartearen ordezkaria. Julian Valero Torrijos, Administrazio Zuzenbideko katedraduna Murtziako Unibertsitatean, «El régimen jurídico de la e-Administración. El uso de medios informáticos y telemáticos en el procedimiento administrativo» liburuaren egilea. José Luis Viedma Lozano, Hauteskunde Erroldako azpizuzendari nagusia eta «Experiencias de uso de la firma electrónica en la recogida de firmas de Iniciativas Legislativas populares» liburuaren egilea. Javier Bikandi Irazabal, Eusko Jaurlaritzako Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko zuzendaria Xabier Patxi Arrieta Goiri, Eusko Jaurlaritzako Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendaria Hauteskunde Erroldako Bulegoko zuzendariorde nagusia Europako Parlamentuko ordezkaria, legegintzako herri ekimenetan sinadura elektronikoak jasotzeko arduraduna. Andoni #039turbe, Eusko Legebitlzarrareko letradu nagusia Salvador Iglesias Machado, Kanariar Irletako Parlamentuko letradu nagusia Xosé Antón Sarmiento Méndez, Galiziako Parlamentuko letradu nagusia Thu, 28 Mar 2019 07:49:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - 7/2015 Legea, ekainaren 30ekoa, gurasoen banaketa- edo haustura-egoeretako familia-harremanei buruzkoa aldatzeko lege-proposamena]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=9666 Behean sinatzen duten legebiltzar-taldeek, Ganberaren indarreko erregelamenduaren babespean, ondorengo agerraldiak eskatzen dituzte, 7/2015 Legea, ekainaren 30koa, gurasoen banaketa- edo haustura-egoeretan familia-harremanei buruzkoa aldatzeko lege-proposamenaren inguruan:  CCOO sindikatuko ordezkaria, berdintasun-arloko arduraduna UGT sindikatuko ordezkaria, berdintasun-arloko arduraduna María Victoria Cinto Lapuente andrea, Botere Judizialaren magistratua eta haren Kontseiluko kidea Idoia Pérez Araiz andrea, Gipuzkoako Abokatuen Elkargokoa, Etxeko Indarkeria, Genero-indarkeria eta Sexu-Erasoak Batzordeko kidea Pilar Llop Cuenca andrea, Gobernuko ordezkaria genero-indarkeriarako Mª Ángeles Jaime de Pablo andrea, Mujeres Juristas Themis Elkartearen presidentea Ángeles Álvarez Álvarez andrea, Berdintasuneko bozeramailea, Euskal Sozialistak legebiltzar-taldekoa, Genero-Indarkeriaren aurkako Estatu Itunaren azpibatzordean Sonia Vaccaro andrea, psikologoa Carmen Adán andrea, Euskadiko fiskal gorena Juana Balmaseda Ripero andrea, abokatua eta Bizkaiko Abokatuen Elkargoko kidea Izaskun Landaida Larizgoitia andrea, Emakumearen Erakundea-Emakundeko zuzendaria Thu, 28 Mar 2019 07:48:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - EITBk apustu-etxeen, on-line jokoen edo antzekoen enpresen iragarkiak ez emititzearen inguruan ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=9665 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak EiTBren Zuzendaritzari eskatzen dio azter ditzala apostu-etxeen, online jokoen edo antzeko enpresen publizitatea kentzearen ondorioak, ekonomikoak eta kontratuari dagozkionak. Helburua da horiek emititzeari uztea, beranduenez 2020an hori guztia, jokoaren Euskal Behatokiaren Txosteneko azterketarekin eta ondorioekin bat. Txosten hori Eusko Legebiltzarrak 2019ko otsailaren 14an onartutako legez besteko proposamenean jasota dago. Wed, 13 Mar 2019 11:00:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - UPV/EHUko doktore ez diren ikertzaileen gutxieneko soldata 1.200 euro izan dadila bermatzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=9664 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio neurriak eta programak bultzatzen jarrai dezala, arreta berezia jarriz UPV/EHUn eta gainontzeko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean. Helburua da doktoretza aurreko ikertzaileen formakuntza hobetzea. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio egungo egoeratik abiatuta jarrai dezala doktoretza aurreko ikertzaileen gutxieneko ordainsariak egokitzen. Wed, 13 Mar 2019 10:57:00 GMT